صد رَنگ رِنگ

ارشد تهماسبی، داریوش زرگری

تعداد آرا: 161
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رنگ شور
صد رَنگ رِنگ 01:34
2
رنگ ابوعطا
صد رَنگ رِنگ 01:52
3
رنگ ابوعطا
صد رَنگ رِنگ 01:21
4
رنگ بیات ترک
صد رَنگ رِنگ 02:37
5
رنگ بیات ترک
صد رَنگ رِنگ 01:49
6
رنگ افشاری
صد رَنگ رِنگ 01:03
7
رنگ افشاری
صد رَنگ رِنگ 01:03
8
رنگ افشاری
صد رَنگ رِنگ 02:09
9
رنگ افشاری
صد رَنگ رِنگ 01:17
10
رنگ افشاری
صد رَنگ رِنگ 02:50
11
رنگ افشاری
صد رَنگ رِنگ 01:20
12
رنگ افشاری
صد رَنگ رِنگ 02:32
13
رنگ دشتی
صد رَنگ رِنگ 01:33
14
رنگ دشتی
صد رَنگ رِنگ 02:41
15
رنگ دشتی
صد رَنگ رِنگ 00:59
16
رنگ دشتی
صد رَنگ رِنگ 01:25
17
رنگ دشتی
صد رَنگ رِنگ 01:03
18
رنگ دشتی
صد رَنگ رِنگ 01:19
19
رنگ دشتی
صد رَنگ رِنگ 01:51
20
رنگ سه‌گاه
صد رَنگ رِنگ 02:50
21
رنگ سه‌گاه
صد رَنگ رِنگ 01:46
22
رنگ سه‌گاه
صد رَنگ رِنگ 02:07
23
رنگ سه‌گاه
صد رَنگ رِنگ 02:35
24
رنگ چهار گاه
صد رَنگ رِنگ 01:57
25
رنگ چهار گاه
صد رَنگ رِنگ 02:49
26
رنگ چهار گاه
صد رَنگ رِنگ 02:16
27
رنگ ماهور
صد رَنگ رِنگ 01:50
28
رنگ ماهور
صد رَنگ رِنگ 02:19
29
رنگ ماهور
صد رَنگ رِنگ 03:11
30
رنگ ماهور
صد رَنگ رِنگ 01:28
31
رنگ همایون
صد رَنگ رِنگ 01:01
32
رنگ همایون
صد رَنگ رِنگ 02:05
33
رنگ بیات اصفهان
صد رَنگ رِنگ 02:52
34
رنگ بیات اصفهان
صد رَنگ رِنگ 03:34
35
رنگ راست پنجگاه
صد رَنگ رِنگ 01:50
36
رنگ راست پنجگاه
صد رَنگ رِنگ 01:30
نظر کاربران