گل‌های رنگارنگ (3)

اکبر گلپایگانی (گلپا)

تعداد آرا: 172
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
برگ سبز شمارۀ 265
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 00:31
2
برگ سبز شمارۀ 265
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 03:58
3
برگ سبز شمارۀ 265
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 01:58
4
برگ سبز شمارۀ 265
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 02:05
5
برگ سبز شمارۀ 265
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 11:31
6
برگ سبز شمارۀ 265
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 06:49
7
برگ سبز شمارۀ 265
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 00:11
8
برگ سبز شمارۀ 49
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 00:46
9
برگ سبز شمارۀ 49
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 02:06
10
برگ سبز شمارۀ 49
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 01:14
11
برگ سبز شمارۀ 49
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 01:59
12
برگ سبز شمارۀ 49
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 02:37
13
برگ سبز شمارۀ 49
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 12:54
14
برگ سبز شمارۀ 49
گل‌های رنگارنگ (3) اکبر گلپایگانی (گلپا) 05:24
نظر کاربران