آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا

ابوالحسن دماوندی (جناب دماوندی)، نکیسا

تعداد آرا: 177
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه شور (تار: میرزااسدالله)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:55
2
آواز دشتی (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:21
3
آواز دشتی (کمانچه: حسین‌خان اسماعیل‌زاده)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 05:08
4
آواز افشاری (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:00
5
آواز ابوعطا (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:25
6
آواز بیات ترک (تار: مرتضی نی‌داود)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 08:04
7
آواز اصفهان (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:05
8
آواز شوشتری (تار: میرزاحسینقلی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:20
9
آواز بیات ترک (اذان)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:27
10
آواز بیات ترک (مناجات)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:29
11
دستگاه شور (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 04:18
12
آواز دشتی (ویلن: ابراهیم منصوری)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:31
13
آواز افشاری (ویلن: ابراهیم منصوری)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 04:06
14
دستگاه سه‌گاه (ویلن: ابراهیم منصوری)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 04:03
15
دستگاه چهارگاه (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:38
16
دستگاه همایون (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:32
17
آواز اصفهان (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:43
18
دستگاه ماهور (تار: علی‌اکبر شهنازی)
آوازهای جناب دماوندی و حسینعلی نکیسا 03:58
نظر کاربران