ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله)
نوازنده: حسین علیزاده
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 10/ 7/ 1371
ناشر: ماهور

ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله)

حسین علیزاده

تعداد آرا: 163
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:50
2
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:44
3
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:22
4
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:51
5
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:15
6
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:50
7
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:34
8
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:00
9
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:31
10
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:52
11
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:44
12
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:36
13
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:29
14
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:59
15
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:24
16
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:27
17
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:28
18
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:28
19
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:28
20
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:42
21
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:48
22
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:22
23
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:45
24
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:22
25
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:38
26
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:34
27
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:57
28
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:16
29
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 03:23
30
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:47
31
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:39
32
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:03
33
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 03:34
34
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 04:30
35
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:04
36
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:11
37
دستگاه شور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 13:40
38
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:59
39
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:48
40
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:00
41
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:12
42
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:00
43
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:02
44
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:42
45
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:37
46
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:10
47
آواز ابوعطا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 03:05
48
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:06
49
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
50
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:24
51
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:05
52
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:38
53
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:22
54
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:33
55
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:39
56
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:21
57
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:29
58
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:55
59
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:55
60
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:15
61
آواز بیات ترک
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:23
62
آواز افشاری
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:42
63
آواز افشاری
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:35
64
آواز افشاری
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:08
65
آواز دشتی
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:14
66
آواز دشتی
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:07
67
آواز دشتی
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
68
آواز افشاری
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:22
69
آواز بیات کرد
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:37
70
آواز بیات کرد
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:51
71
آواز بیات کرد
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:23
72
آواز بیات کرد
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:00
73
آواز بیات کرد
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:19
74
آواز بیات کرد
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:06
75
آواز بیات کرد
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:11
76
آواز بیات کرد
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:08
77
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:57
78
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:16
79
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:28
80
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:46
81
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:36
82
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:34
83
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:10
84
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:30
85
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:59
86
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:17
87
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:10
88
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:48
89
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:54
90
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:19
91
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:17
92
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:57
93
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:10
94
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:33
95
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:10
96
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:52
97
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:53
98
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:07
99
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:26
100
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:18
101
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:03
102
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
103
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:04
104
دستگاه همایون
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 03:30
105
آواز بیات اصفهان
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:04
106
آواز بیات اصفهان
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:55
107
آواز بیات اصفهان
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:42
108
آواز بیات اصفهان
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:43
109
آواز بیات اصفهان
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:33
110
آواز بیات اصفهان
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:18
111
آواز بیات اصفهان
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:30
112
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:51
113
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:17
114
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:10
115
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:04
116
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
117
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:21
118
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
119
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:07
120
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:06
121
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:27
122
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:18
123
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:57
124
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:31
125
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:19
126
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
127
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:36
128
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:56
129
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
130
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:14
131
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:21
132
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
133
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:52
134
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:51
135
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:37
136
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:34
137
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:58
138
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:00
139
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:44
140
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 03:04
141
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:40
142
دستگاه چهارگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 05:09
143
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:47
144
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:24
145
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
146
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:06
147
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:20
148
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
149
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:04
150
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:26
151
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:59
152
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:12
153
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:17
154
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:24
155
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:22
156
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:49
157
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:37
158
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:05
159
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:35
160
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:56
161
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:46
162
دستگاه سه‌گاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:28
163
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:46
164
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:25
165
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:44
166
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:37
167
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:45
168
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:16
169
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 03:38
170
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:13
171
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:02
172
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:39
173
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:47
174
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:34
175
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:44
176
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:18
177
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
178
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:11
179
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:15
180
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:04
181
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:47
182
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:52
183
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:15
184
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:48
185
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:23
186
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:22
187
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:24
188
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:44
189
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:01
190
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:42
191
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:15
192
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:22
193
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 03:49
194
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 03:33
195
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:15
196
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:24
197
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 04:50
198
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:05
199
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:24
200
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 03:27
201
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:42
202
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:53
203
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:03
204
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:00
205
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:49
206
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:41
207
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:43
208
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:28
209
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:21
210
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:47
211
دستگاه ماهور
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:32
212
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:50
213
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:08
214
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:50
215
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:03
216
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:19
217
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:30
218
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:46
219
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:03
220
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:35
221
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:46
222
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:39
223
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:36
224
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:37
225
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:23
226
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:43
227
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:59
228
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
229
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:09
230
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:24
231
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:11
232
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:18
233
دستگاه نوا
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 04:36
234
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:57
235
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:45
236
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:25
237
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:04
238
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:01
239
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:52
240
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:45
241
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:58
242
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 02:04
243
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:55
244
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:40
245
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:04
246
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:39
247
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:35
248
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:13
249
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:49
250
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:54
251
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:59
252
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:20
253
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:14
254
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:13
255
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:25
256
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:13
257
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:28
258
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:19
259
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:41
260
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:45
261
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:43
262
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:52
263
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:57
264
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:42
265
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:40
266
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:39
267
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:19
268
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:47
269
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:49
270
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:48
271
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 00:57
272
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:18
273
دستگاه راست پنجگاه
ردیف‌نوازی (ردیف میرزاعبدالله) حسین علیزاده 01:05
نظر کاربران