مکتب تار تبریز
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 12/ 5/ 1370
ناشر: ماهور

مکتب تار تبریز

داود آزاد

تعداد آرا: 233
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:03
2
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 03:14
3
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:47
4
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:15
5
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:25
6
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:04
7
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:55
8
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:57
9
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:18
10
دستگاه سه‌گاه
مکتب تار تبریز داود آزاد 02:54
11
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 02:08
12
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:42
13
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:47
14
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 03:00
15
آواز دشتی
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:27
16
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:26
17
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 02:44
18
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:29
19
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:12
20
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:28
21
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:02
22
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:41
23
آواز افشاری
مکتب تار تبریز داود آزاد 06:23
24
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:24
25
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:52
26
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:52
27
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:17
28
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:09
29
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:08
30
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:33
31
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 00:41
32
آواز بیات اصفهان
مکتب تار تبریز داود آزاد 01:37
نظر کاربران