در گلستانه

شهرام ناظری

تعداد آرا: 132
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قسمت اول
در گلستانه شهرام ناظری 04:25
2
قسمت اول
در گلستانه شهرام ناظری 02:24
3
قسمت اول
در گلستانه شهرام ناظری 06:40
4
قسمت اول
در گلستانه شهرام ناظری 05:33
5
قسمت اول
در گلستانه شهرام ناظری 04:13
6
قسمت اول
در گلستانه شهرام ناظری 02:49
7
قسمت اول
در گلستانه شهرام ناظری 02:41
8
قسمت دوم
در گلستانه شهرام ناظری 02:13
9
قسمت دوم
در گلستانه شهرام ناظری 06:07
10
قسمت دوم
در گلستانه شهرام ناظری 09:32
11
قسمت دوم
در گلستانه شهرام ناظری 01:53
12
قسمت سوم
در گلستانه شهرام ناظری 02:49
13
قسمت چهارم
در گلستانه شهرام ناظری 06:07
14
شهیدان خدایی
در گلستانه شهرام ناظری 14:27
نظر کاربران