امام‌علی(ع)

فرهاد فخرالدینی

تعداد آرا: 157
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
کُلّ صبح
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 00:48
2
مالک اشتر
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 06:21
3
رقص خنجر
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 03:19
4
قطام
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 05:28
5
کاخ سبز
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 04:12
6
تنهایی
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 04:40
7
دیدار
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 10:06
8
همای رحمت
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 01:51
9
کاروان عایشه
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 03:13
10
سواران 1
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 03:07
11
عروسی ابوذر
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 03:18
12
سپاه علی(ع)
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 03:06
13
سپاه معاویه
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 03:44
14
جنگ صفین
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 01:51
15
سواران 2
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 03:48
16
حملۀ علی(ع)
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 05:21
17
شربت مرگ
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 02:37
18
شهادت
امام‌علی(ع) فرهاد فخرالدینی 02:37
نظر کاربران