ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 17/ 8/ 1381
ناشر: ماهور

ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی

عبدالله دوامی

تعداد آرا: 140
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد اول (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:45
2
درآمد دوم (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:20
3
کرشمه (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:31
4
درآمد رضوی (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:04
5
سلمک (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 03:28
6
قرچه (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:19
7
رضوی (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 03:36
8
حسینی با تحریر ازال (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:12
9
دوبیتی (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:04
10
زیرکش سلمک (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:40
11
تصنیف (شور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 03:07
12
درآمد (ابوعطا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:24
13
رمکلی با تحریر سمالی (ابوعطا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:33
14
حجاز (ابوعطا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:30
15
چهارپاره (ابوعطا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:22
16
خسرو و شیرین (ابوعطا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:04
17
گبری (ابوعطا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:29
18
تصنیف «بهار دلکش» (ابوعطا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:42
19
تصنیف «کبوتر» (ابوعطا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:27
20
درآمد اول (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:48
21
درآمد دوم، روح‌الارواح (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:37
22
جامه‌دران (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:38
23
دوگاه (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:09
24
شهابی (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:42
25
روح‌الارواح (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:26
26
قطار (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:21
27
فیلی (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:19
28
مثنوی (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:12
29
تصنیف «آن که هلاک من همی» (بیات ترک)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:19
30
درآمد اول (دشتی)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:14
31
بیدگلی (دشتی)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:54
32
حاجیانی (دشتی)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:03
33
غم‌انگیز (دشتی)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:34
34
اوج (دشتی)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:20
35
گیلکی (دشتی)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:02
36
تصنیف «با غم عشق رخت» (دشتی)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:47
37
درآمد اول (بیات کرد)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:50
38
درآمد دوم (بیات کرد)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:50
39
کرشمه (بیات کرد)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:40
40
حزین (بیات کرد)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:48
41
اوج (بیات کرد)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:18
42
درآمد اول (افشاری)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:05
43
جامه‌دران (افشاری)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:49
44
عراق (افشاری)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:48
45
قرایی (افشاری)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:20
46
تصنیف «از کفم رها» (افشاری)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:57
47
تصنیف (افشاری)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 03:22
48
درآمد اول (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:24
49
گشایش (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:18
50
داد (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:53
51
حصار (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:32
52
فیلی (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:09
53
ماهور صغیر (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:11
54
نیشابورک (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:44
55
بوسلیک (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:17
56
نی‌ریز (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:35
57
نصیرخوانی (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:56
58
توسی (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:51
59
دلکش (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:53
60
اشاره به قرچه (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:52
61
عراق (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:11
62
حزین (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:29
63
راک هندی (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:07
64
راک کشمیر (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:10
65
راک عبدالله (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:03
66
تصنیف «عشق تو» (ماهور)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:43
67
درآمد (سه‌گاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:41
68
کرشمه (سه‌گاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:07
69
زابل (سه‌گاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:57
70
شکسته مویه (سه‌گاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:14
71
مخالف (سه‌گاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:07
72
حصار (سه‌گاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:50
73
مثنوی (سه‌گاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:56
74
تصنیف (سه‌گاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:10
75
درآمد اول (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:57
76
درآمد دوم (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:44
77
زابل (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:57
78
حصار (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:15
79
مخالف (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:34
80
رجز (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:54
81
هدی (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:51
82
پهلوی (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:10
83
منصوری (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:35
84
تصنیف «ای آیتی ز رویت» (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:13
85
تصنیف (چهارگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:59
86
درآمد (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:25
87
چکاوک (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:38
88
شوشتری (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:31
89
لیلی و مجنون (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:39
90
نی‌داوود (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:32
91
بیداد (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:58
92
بختیاری (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:05
93
اوج (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:35
94
تصنیف همایون (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:33
95
تصنیف کار و عمل (همایون)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:48
96
درآمد (بیات اصفهان)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:30
97
بیات راجع (بیات اصفهان)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:21
98
سوز و گداز (بیات اصفهان)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:49
99
اوج (بیات اصفهان)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:36
100
مثنوی (بیات اصفهان)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:15
101
تصنیف بیات اصفهان 1 (بیات اصفهان)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 03:08
102
تصنیف بیات اصفهان 2 (بیات اصفهان)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:46
103
درآمد (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:47
104
نیشابورک (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:26
105
گردانیه (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:09
106
نغمه (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:42
107
بیات راجع (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:05
108
عراق (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:34
109
نهفت (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:26
110
مجلسی (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:16
111
بوسلیک (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:21
112
عشاق (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:38
113
نی‌ریز (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:10
114
رهاب، تخت طاقدیس (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:09
115
ناقوس (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:18
116
تخت طاقدیس (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:51
117
شاختایی (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:43
118
تصنیف (نوا)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 03:07
119
درآمد اول (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:04
120
درآمد دوم (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:52
121
زنگوله (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:29
122
نغمه (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:58
123
پروانه (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:21
124
روح‌افزا (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:01
125
بیات عجم (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:42
126
بحر نور (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:21
127
قرچه (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:21
128
پنجگاه (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:38
129
عشاق (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:37
130
مبرق (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:21
131
بوسلیک (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:24
132
نی‌ریز (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:00
133
چکاوک (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:38
134
لیلی و مجنون (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:21
135
طرز (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:49
136
راک هندی (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:48
137
راک کشمیر (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 00:56
138
راک عبدالله (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 01:17
139
خاوران (راست پنجگاه)
ردیف آوازی و تصنیف‌های قدیمی عبدالله دوامی 02:06
نظر کاربران