ردیف آقاحسینقلی
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 16/ 8/ 1382
ناشر: ماهور

ردیف آقاحسینقلی

علی‌اکبر شهنازی

تعداد آرا: 142
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد اول (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:30
2
درآمد دوم (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:42
3
درآمد سوم (پنجه‌شعری) (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
4
کرشمه (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
5
اوج (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:19
6
نغمۀ اول (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:42
7
زیرکش سلمک اول و دوم (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:33
8
گلریز (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:08
9
نشیب و فراز (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:16
10
اوج و حضیض (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:05
11
مقدمۀ صفا (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:16
12
بزرگ (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:21
13
کوچک (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:10
14
دوبیتی (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
15
قجر (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:22
16
نغمۀ دوم (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:43
17
عزال (شور پایین دسته) (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:24
18
چهارمضراب (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:20
19
بقیۀ عزال (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
20
پنجۀ کردی (آواز) (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
21
پنجۀ شعری (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:25
22
کرشمۀ پایین دسته (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
23
اوج در پایین دسته (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:26
24
چهارگوشه (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:20
25
مقدمۀ گریلی (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:02
26
نغمۀ دوم در پایین دسته (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:43
27
رضوی (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:11
28
قجر (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:17
29
قرچه (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:11
30
حسینی (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:18
31
قجر (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
32
شهناز (دستگاه شور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:58
33
درآمد اول (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
34
درآمد دوم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
35
درآمد سوم (سیخی) (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:56
36
نغمۀ اول و دوم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:11
37
حجاز اول (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
38
حجاز دوم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:00
39
حجاز سوم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
40
بزرگ (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:53
41
حجاز چهارم (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
42
تحریر بغدادی (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
43
سملی (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:18
44
چهارپاره (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:53
45
گبری (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:22
46
شمالی (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
47
گیلکی (آواز ابوعطا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:04
48
درآمد اول (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:30
49
درآمد دوم (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:48
50
درآمد سوم (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:52
51
درآمد چهارم (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:09
52
درآمد پنجم با زنگوله (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:07
53
جامه‌دران (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:43
54
نغمه (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
55
مهدی ضرابی (آواز بیات ترک)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:50
56
درآمد اول (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:19
57
درآمد دوم (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
58
درآمد سوم (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:24
59
درآمد چهارم (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
60
درآمد پنجم (آواز قطار)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:35
61
درآمد اول (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:35
62
درآمد دوم (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:53
63
درآمد سوم (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:09
64
درآمد چهارم (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:05
65
عشاق (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:30
66
حاجیانی (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:09
67
بیدگلی با عشاق (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:23
68
بیدگانی (آوازدشتی)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:14
69
قسمت اول (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
70
قسمت دوم (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:01
71
قسمت سوم (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
72
بزرگ (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
73
قسمت چهارم (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:49
74
عشاق و چهارمضراب (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
75
تحریر بغدادی (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:45
76
قسمت ششم (آواز بیات کرد)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:48
77
درآمد اول (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:33
78
درآمد دوم (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:59
79
چهارمضراب (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:20
80
نغمه (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
81
گردانیه (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
82
گوشت (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:52
83
نهفت (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:56
84
بیات راجه (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:58
85
عشاق (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:00
86
عراق (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:42
87
محیر (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
88
حزین (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:18
89
زنگوله (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:33
90
نیشابورک (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:41
91
خجسته (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:15
92
مجسلی (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:35
93
زمینۀ حسینی (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
94
حسینی (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:33
95
بوسلیک (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:30
96
نستاری (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:47
97
رهاب (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:42
98
عشیران (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
99
نیریز (دستگاه نوا)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:46
100
درآمد اول (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:36
101
درآمد دوم (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:41
102
درآمد سوم (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
103
آواز (قسمت اول) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:17
104
آواز (قسمت دوم) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:41
105
آواز (قسمت سوم) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
106
گشایش (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
107
خسروانی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
108
داد (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:02
109
خوارزمی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:58
110
دلکش (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:46
111
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:12
112
بقیۀ دلکش و فرود (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:09
113
خاوران (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:30
114
طرب انگیز (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:56
115
حزین (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:31
116
نهیب (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:14
117
سروش (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:15
118
آذربایجانی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:54
119
فیلی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
120
ماهور صغیر (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
121
نصیرخانی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:24
122
مرادخانی (چهارپاره) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:44
123
مرادخانی - قسمت دوم (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:44
124
ابول (حصار ماهور) (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:13
125
بسته نگار (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:49
126
زیرافکن (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:12
127
نیریز صغیر (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:17
128
نیریز کبیر (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
129
شکسته (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:50
130
راک (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
131
صفیر راک (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:20
132
چهارمضراب راک (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:09
133
نغمۀ راک (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:01
134
راک عبدالله (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:21
135
راک هندی (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
136
عراق (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:36
137
محیر (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
138
حزین (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:18
139
زنگوله (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:19
140
فرود (دستگاه ماهور)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:26
141
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
142
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:56
143
درآمد سوم (دو درآمد) (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:01
144
نغمه (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:14
145
زابل اول (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:43
146
زابل دوم با بسته نگار (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:03
147
معربد (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:22
148
پیش حصار (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:25
149
پس حصار (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:34
150
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:22
151
هفت حصار (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:29
152
زنگوله (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
153
مویۀ حصار (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
154
مغلوب (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:34
155
مخالف (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:03
156
بسته نگار (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:35
157
نغمۀ مخالف (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
158
حزین (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:31
159
مویۀ مخالف (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
160
حدی (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:21
161
پهلوی (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:15
162
رجز یا ارجوزه (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
163
فرود (دستگاه سه‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
164
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:41
165
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
166
درآمد سوم (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:37
167
درآمد چهارم یا زنگوله (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:47
168
درآمد پنجم (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:57
169
درآمد ششم با مویه (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:12
170
نغمه (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:19
171
زابل اول (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:49
172
زابل دوم، بسته نگار و مویه (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:08
173
زابل سوم (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:12
174
معربد (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
175
پیش حصار (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
176
پس حصار (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:44
177
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
178
هفت حصار (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:50
179
زنگوله (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:31
180
مویۀ حصار و فرود (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:37
181
مغلوب (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
182
مخالف (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:06
183
بسته نگار (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
184
نغمۀ مخالف (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:45
185
حزین (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:34
186
مویۀ مخالف (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
187
منصوری (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:48
188
حدی (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:23
189
پهلوی (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:16
190
رجز (ارجوزه) (دستگاه چهارگاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:17
191
درآمد اول (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:10
192
چهارمضراب (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:59
193
زنگ شتر (ناقوس) (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:40
194
چکاوک (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:41
195
گوشۀ چهارگاه (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:34
196
موالیان (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:47
197
بیداد (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:23
198
نی‌داوود (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 02:05
199
باوی (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:47
200
سوز و گداز (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:08
201
ابوالچپ (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:34
202
راوندی (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:14
203
لیلی و مجنون (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:33
204
طرز (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:32
205
نوروز عرب (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:21
206
نوروز صبا (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:11
207
نوروز خارا (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:01
208
نفیر (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:36
209
جامه‌دران (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:29
210
مؤالف (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:37
211
زابل (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:24
212
بیات عجم (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:26
213
بحر نور (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:17
214
گوشۀ منصوری (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:12
215
مبرقع (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:10
216
سپهر (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
217
عزال (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
218
دناسری (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:15
219
زنگوله (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:48
220
شوشتری و منصوری (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:49
221
بختیاری (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:16
222
مویۀ بختیاری (دستگاه همایون)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
223
درآمد اول (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:44
224
درآمد دوم (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:48
225
درآمد سوم (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:56
226
بیات راجه (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:16
227
دوتا یکی (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:36
228
فرود (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:49
229
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:11
230
سوز و گداز (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:06
231
شکستۀ اصفهان (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:31
232
گوشۀ شور (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:40
233
کرشمه با فرود (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:55
234
مثنوی (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:34
235
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:11
236
درآمد (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:46
237
چهارمضراب (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:30
238
زنگ شتر یا ناقوس (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:44
239
نغمه (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:00
240
روح افزا (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:42
241
پروانه (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:23
242
پنج‌گاه (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:14
243
عشاق (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:05
244
زابل (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:43
245
بیات عجم (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:31
246
بحر نور (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:21
247
منصوری (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:19
248
مبرقع (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:14
249
سپهر (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:48
250
عراق (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:54
251
محیر (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:12
252
آشوراوند (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:19
253
اصفهانک (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:08
254
حزین (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:20
255
زنگوله (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:49
256
نوروز عرب (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:29
257
نوروز صبا (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:05
258
نوروز خارا (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:57
259
نفیر (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:23
260
ابوالچپ (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
261
راوندی (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:10
262
لیلی و مجنون (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:30
263
طرز (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:22
264
پروانه (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:22
265
ماوراءالنهر (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:07
266
راک عبدالله (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:26
267
راک هندی (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:35
268
پروانه (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:19
269
نیریز صغیر (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
270
نیریز کبیر (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:37
271
پروانه (دستگاه راست پنج‌گاه)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
272
درآمد اول (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
273
درآمد دوم (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:27
274
درآمد سوم (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:37
275
درآمد چهارم (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:34
276
درآمد پنجم (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:38
277
درآمد ششم (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:53
278
درآمد هفتم با بسته نگار (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:13
279
جامه‌دران (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:05
280
قرایی (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:56
281
نهیب (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:47
282
نغمه (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:28
283
فرود (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 00:39
284
سوز و گداز (آواز افشاری)
ردیف آقاحسینقلی علی‌اکبر شهنازی 01:18
نظر کاربران