ردیف دورۀ عالی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 22/ 8/ 1385
ناشر: ماهور

ردیف دورۀ عالی

علی‌اکبر شهنازی

تعداد آرا: 132
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 04:12
2
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:26
3
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:42
4
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:30
5
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:40
6
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:44
7
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:44
8
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:57
9
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:25
10
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:37
11
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:43
12
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:58
13
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:16
14
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:16
15
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:48
16
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:16
17
دستگاه شور
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:31
18
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 03:35
19
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:37
20
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:46
21
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:56
22
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:31
23
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:43
24
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:57
25
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 03:05
26
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:50
27
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:43
28
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:01
29
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:34
30
آواز ابوعطا
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:08
31
آواز دشتی
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 04:56
32
آواز دشتی
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:21
33
آواز دشتی
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:51
34
آواز دشتی
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:45
35
آواز دشتی
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:53
36
آواز دشتی
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:20
37
آواز دشتی
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:30
38
آواز دشتی
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:46
39
آواز دشتی
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:32
40
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 05:58
41
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:27
42
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:44
43
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:58
44
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:16
45
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:58
46
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:20
47
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:37
48
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:30
49
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:37
50
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:41
51
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:17
52
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:42
53
آواز اصفهان
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 03:44
54
آواز افشاری (پیش درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 04:53
55
آواز افشاری (درآمد اول)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:49
56
آواز افشاری (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:31
57
آواز افشاری (آواز)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:20
58
آواز افشاری (کرشمه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:29
59
آواز افشاری (درآمد دوم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:12
60
آواز افشاری (درآمد سوم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:43
61
آواز افشاری (درآمد چهارم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:15
62
آواز افشاری (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:56
63
آواز افشاری (درآمد پنجم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:18
64
آواز افشاری (نهیب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:22
65
آواز افشاری (رهاب و مثنوی)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:34
66
آواز افشاری (گریلی)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:24
67
آواز افشاری (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:19
68
آواز افشاری (رنگ)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 03:10
69
دستگاه سه‌گاه (پیش درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:32
70
دستگاه سه‌گاه (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 03:00
71
دستگاه سه‌گاه (درآمد اول)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:27
72
دستگاه سه‌گاه (درآمد دوم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:45
73
دستگاه سه‌گاه (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:23
74
دستگاه سه‌گاه (ادامه آواز)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:18
75
دستگاه سه‌گاه (درآمد سوم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:46
76
دستگاه سه‌گاه (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:37
77
دستگاه سه‌گاه (ادامه آواز)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:48
78
دستگاه سه‌گاه (کرشمه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:22
79
دستگاه سه‌گاه (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:12
80
دستگاه سه‌گاه (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:35
81
دستگاه سه‌گاه (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:20
82
دستگاه سه‌گاه (حصار و فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:29
83
دستگاه سه‌گاه (مویه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:45
84
دستگاه سه‌گاه (چهارمضراب زابل)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:58
85
دستگاه سه‌گاه (زابل)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:28
86
دستگاه سه‌گاه (برداشت مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:20
87
دستگاه سه‌گاه (درآمد اول مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:15
88
دستگاه سه‌گاه (کرشمه مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:19
89
دستگاه سه‌گاه (درآمد دوم مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:45
90
دستگاه سه‌گاه (چهارمضراب مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:41
91
دستگاه سه‌گاه (مغلوب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:24
92
دستگاه سه‌گاه (درآمد سوم مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:08
93
دستگاه سه‌گاه (چهامضراب مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:27
94
دستگاه سه‌گاه (ادامه مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:24
95
دستگاه سه‌گاه (چهارمضراب سه‌گاه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:31
96
دستگاه سه‌گاه (فرود به مویه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:26
97
دستگاه سه‌گاه (مثنوی)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:44
98
دستگاه سه‌گاه (دوضربی و کرشمه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:28
99
دستگاه سه‌گاه (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:37
100
دستگاه سه‌گاه (رنگ)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:48
101
دستگاه چهارگاه (پیش درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 04:21
102
دستگاه چهارگاه (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:33
103
دستگاه چهارگاه (کرشمه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:04
104
دستگاه چهارگاه (درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:43
105
دستگاه چهارگاه (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:56
106
دستگاه چهارگاه (ادامه آواز)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:31
107
دستگاه چهارگاه (زابل)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:18
108
دستگاه چهارگاه (چهارمضراب زابل)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:06
109
دستگاه چهارگاه (ادامه زابل و کرشمه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:36
110
دستگاه چهارگاه (چهارمضراب زابل)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:59
111
دستگاه چهارگاه (ادامه آواز زابل)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:43
112
دستگاه چهارگاه (حصار و فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:37
113
دستگاه چهارگاه (مخالف و کرشمه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:58
114
دستگاه چهارگاه (چهارمضراب مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:27
115
دستگاه چهارگاه (ادامه مخالف)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:09
116
دستگاه چهارگاه (مغلوب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:33
117
دستگاه چهارگاه (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:33
118
دستگاه چهارگاه (منصوری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:02
119
دستگاه چهارگاه (مثنوی)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:24
120
دستگاه چهارگاه (رنگ)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 04:39
121
آواز بیات ترک (پیش درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:56
122
آواز بیات ترک (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:40
123
آواز بیات ترک (برداشت)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:16
124
آواز بیات ترک (درآمد اول)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:22
125
آواز بیات ترک (درآمد دوم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:30
126
آواز بیات ترک (درآمد سوم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:14
127
آواز بیات ترک (درآمد چهارم و پنجم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:26
128
آواز بیات ترک (درآمد ششم و هفتم)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:41
129
آواز بیات ترک (فیلی)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:53
130
آواز بیات ترک (دلکش)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:41
131
آواز بیات ترک (کرشمه دلکش)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:33
132
آواز بیات ترک (چهارمضراب، دلکش)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:08
133
آواز بیات ترک (چهارمضراب، گوشۀ ابوعطا)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:15
134
آواز بیات ترک (گوشۀ افشاری، چهارمضراب افشاری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:17
135
آواز بیات ترک (رهاب، مثنوی ترک)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:37
136
آواز بیات ترک (ضربی)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:15
137
آواز بیات ترک (گریلی)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:14
138
آواز بیات ترک (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:40
139
آواز بیات ترک (رنگ)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:55
140
دستگاه ماهور (پیش درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 04:33
141
دستگاه ماهور (مقدمه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:30
142
دستگاه ماهور (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:10
143
دستگاه ماهور (کرشمه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:02
144
دستگاه ماهور (درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:37
145
دستگاه ماهور (داد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:15
146
دستگاه ماهور (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:51
147
دستگاه ماهور (فیلی، کرشمه فیلی)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:07
148
دستگاه ماهور (دلکش)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:14
149
دستگاه ماهور (چهارمضراب و ادامه دلکش)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:21
150
دستگاه ماهور (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:33
151
دستگاه ماهور (نی‌ریز)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:24
152
دستگاه ماهور (گوشۀ افشاری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:56
153
دستگاه ماهور (چهارمضراب افشاری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:36
154
دستگاه ماهور (ادامه افشاری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:40
155
دستگاه ماهور (ضربی افشاری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:29
156
دستگاه ماهور (ادامه آواز افشاری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:26
157
دستگاه ماهور (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:14
158
دستگاه ماهور (راک)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:00
159
دستگاه ماهور (کرشمه عراق)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:19
160
دستگاه ماهور (عراق)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:52
161
دستگاه ماهور (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:29
162
دستگاه ماهور (رنگ ماهور)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:11
163
دستگاه همایون (پیش درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 06:02
164
دستگاه همایون (درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:35
165
دستگاه همایون (کرشمه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:54
166
دستگاه همایون (ادامه آواز، درآمد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:32
167
دستگاه همایون (کرشمه، ادامه آواز)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:28
168
دستگاه همایون (چهارمضراب)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:34
169
دستگاه همایون (چکاوک)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:52
170
دستگاه همایون (چهارمضراب چکاوک)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:41
171
دستگاه همایون (بیداد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:26
172
دستگاه همایون (چهارمضراب بیداد)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:27
173
دستگاه همایون (بیات راجه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:57
174
دستگاه همایون (چهارمضراب راجه)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 01:18
175
دستگاه همایون (منصوری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:28
176
دستگاه همایون (دوضربی منصوری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:57
177
دستگاه همایون (بختیاری)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:52
178
دستگاه همایون (فرود)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 00:28
179
دستگاه همایون (رنگ)
ردیف دورۀ عالی علی‌اکبر شهنازی 02:04
نظر کاربران