آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 1 (دستگاه شور)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 134
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مرکب‌خوانی در دستگاه شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 1 (دستگاه شور) غلامحسین بنان 18:02
2
دستگاه شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 1 (دستگاه شور) غلامحسین بنان 15:51
3
دستگاه شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 1 (دستگاه شور) غلامحسین بنان 07:56
4
دستگاه شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 1 (دستگاه شور) غلامحسین بنان 03:16
5
دستگاه شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 1 (دستگاه شور) غلامحسین بنان 06:24
6
تصنیف به‌یاد شیراز
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 1 (دستگاه شور) غلامحسین بنان 09:01
7
دستگاه شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 1 (دستگاه شور) غلامحسین بنان 09:04
8
تصنیف امید دل
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 1 (دستگاه شور) غلامحسین بنان 07:51
نظر کاربران