آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 103
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
آواز دشتی اجرای خصوصی سال 1335
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 04:16
2
مصاحبه با استاد بنان سال 1352
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 09:02
3
آواز دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 11:57
4
آواز در دستگاه شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 07:09
5
آواز دشتی اجرا سال 1335
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 05:44
6
تصنیف مرغ حق
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 07:18
7
آواز دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 12:05
8
مثنوی دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 08:35
9
تصنیف نوای نی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 2 (آواز دشتی) غلامحسین بنان 07:35
نظر کاربران