آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 163
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
آواز ابوعطا (اجرای خصوصی 1335)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 16:08
2
تصنیف «یاری» (اجرای خصوصی 1335)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 02:52
3
آواز ابوعطا همراه با تصنیف
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 06:55
4
آواز ابوعطا
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 12:13
5
آواز ابوعطا
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 11:57
6
تصنیف «دور از وطن»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 04:05
7
آواز افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 11:26
8
آواز افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 3 (آواز ابوعطا و افشاری) غلامحسین بنان 10:34
نظر کاربران