بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه)
نوازنده: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 20/ 8/ 1377
ناشر: ماهور

بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه)

فرامرز پایور

تعداد آرا: 141
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 01:02
2
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 01:16
3
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 01:42
4
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 03:50
5
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 00:29
6
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:23
7
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 01:43
8
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 03:29
9
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 03:04
10
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:05
11
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:31
12
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 00:55
13
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 05:33
14
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 03:18
15
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:01
16
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 00:41
17
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 01:05
18
دستگاه نوا
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:45
19
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 03:48
20
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:07
21
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 01:37
22
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:19
23
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 01:17
24
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 01:15
25
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:35
26
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:23
27
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 04:10
28
دستگاه راست پنج‌گاه
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 02:07
29
قطعه پراکنده
بداهه‌نوازی سنتور (دستگاه نوا، راست‌پنجگاه) فرامرز پایور 06:28
نظر کاربران