موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین

هنرمندان مختلف

تعداد آرا: 225
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قسمتی از داستان یوسف‌بگ و گوگجیک
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین آنابردی وجدانی 01:59
2
سُرنا‌نوازی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:52
3
مور
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:42
4
مراسم اسب چوبی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:56
5
عبرت
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین ماشاءالله بامری 01:47
6
داغه
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین رحمان شاه‌محمدی 01:53
7
گدن آغور ایل
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:36
8
گل و غنچه
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:42
9
قسمتی از مهر یشت
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین کورش نیکنام 01:40
10
چاپ زابلی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:24
11
هالی لیلان لیلان، الله مزار
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین سهراب محمدی 01:22
12
هریره
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین هنرمندان مختلف 01:50
13
دستون تالشی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:44
14
روانی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 02:03
15
عالی مکان هی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین سیدخلیل عالی‌نژاد 01:39
16
نات محمد
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین شیرمحمد اسپندار 01:33
17
ریشمه
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین هنرمندان مختلف 01:05
18
سوگ پشتکوه
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین مؤمن‌علی جوزی‌پور 01:20
19
مراسم اسب چوبی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:32
20
بیت محمود کله‌پیزه
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین ابراهیم مینویی 01:29
21
دست‌بازی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:39
22
غلو سوزو
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین عبدالرضا اخلاقی 01:34
23
چپی و شلان
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:26
24
قوپوزنوازی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین هنرمندان مختلف 01:11
25
چپی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:34
26
خان کل میشی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:26
27
ارتا ششنگی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین هنرمندان مختلف 01:07
28
شیخانه، غریبی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:27
29
قایتاغی، لزگی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین هنرمندان مختلف 01:23
30
کوممر لندی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:38
31
نیمه‌میداف
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین هنرمندان مختلف 01:35
32
عشق علی یاغی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین رمضان شکارچیان 01:32
33
قدم‌خیر
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:51
34
قسمتی از داستان میرقنبر
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 00:59
35
قلعه‌جایی
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین غلامعلی پور‌عطایی 01:53
36
قسمتی از داستان بهرام و حیدر
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:03
37
سوارسوار
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین سیدخلیل عالی‌نژاد 01:16
38
تالشی آواز، محمود به
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین هدایت پور‌جوادی 00:49
39
جنگ ایله
موسیقی حماسی ایران (24)؛ گلچین 01:26
نظر کاربران