ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار)
نوازنده: حسین علیزاده
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 6/ 9/ 1371
ناشر: ماهور

ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار)

حسین علیزاده

تعداد آرا: 206
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:40
2
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:43
3
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:15
4
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:48
5
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:11
6
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:47
7
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:27
8
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:01
9
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:27
10
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:48
11
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:42
12
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:35
13
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:29
14
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:57
15
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:23
16
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:28
17
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:25
18
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:33
19
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:29
20
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:29
21
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:50
22
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:20
23
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:44
24
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:18
25
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:36
26
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:34
27
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:59
28
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:15
29
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 03:32
30
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:44
31
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:37
32
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:00
33
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 03:24
34
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 05:11
35
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:00
36
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:12
37
دستگاه شور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 14:47
38
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:09
39
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:45
40
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:00
41
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:12
42
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:52
43
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:00
44
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:48
45
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:39
46
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:26
47
آواز ابوعطا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:56
48
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:02
49
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:15
50
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:16
51
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:08
52
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:37
53
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:44
54
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:30
55
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:42
56
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:40
57
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:31
58
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:00
59
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:05
60
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:19
61
آواز بیات ترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:23
62
آواز افشاری
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:52
63
آواز افشاری
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:36
64
آواز افشاری
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:11
65
آواز دشتی
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:03
66
آواز دشتی
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:59
67
آواز دشتی
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:06
68
آواز دشتی
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:17
69
آواز بیات کرد
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:27
70
آواز بیات کرد
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:46
71
آواز بیات کرد
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:22
72
آواز بیات کرد
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:59
73
آواز بیات کرد
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:15
74
آواز بیات کرد
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:01
75
آواز بیات کرد
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:56
76
آواز بیات کرد
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:45
77
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:54
78
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:12
79
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:29
80
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:38
81
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:27
82
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:33
83
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:11
84
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:27
85
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:52
86
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:17
87
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:11
88
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:48
89
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:53
90
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:19
91
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:11
92
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:56
93
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:08
94
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:31
95
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:05
96
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:50
97
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:58
98
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:03
99
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:24
100
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:20
101
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:57
102
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:10
103
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:57
104
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 03:43
105
دستگاه همایون
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:59
106
آواز بیات اصفهان
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:54
107
آواز بیات اصفهان
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:43
108
آواز بیات اصفهان
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:34
109
آواز بیات اصفهان
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:29
110
آواز بیات اصفهان
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:22
111
آواز بیات اصفهان
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:20
112
آواز بیات اصفهان
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:45
113
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:10
114
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:04
115
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:01
116
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:17
117
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:20
118
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:09
119
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:01
120
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:06
121
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:43
122
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:39
123
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:14
124
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:53
125
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:30
126
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:24
127
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:11
128
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:34
129
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:53
130
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:13
131
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:05
132
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:21
133
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:16
134
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:54
135
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:00
136
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:41
137
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:39
138
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:55
139
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:54
140
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:34
141
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:43
142
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:40
143
دستگاه چهارگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 05:08
144
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:42
145
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:23
146
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:01
147
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:08
148
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:10
149
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:59
150
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:53
151
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:23
152
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:56
153
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:10
154
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:17
155
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:18
156
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:23
157
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:44
158
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:34
159
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:01
160
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:31
161
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:58
162
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:37
163
دستگاه سه‌گاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:30
164
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:42
165
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:40
166
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:56
167
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:43
168
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:41
169
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:45
170
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:11
171
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 03:33
172
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:11
173
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:06
174
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:42
175
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:48
176
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:32
177
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:41
178
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:21
179
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:10
180
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:39
181
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:23
182
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:12
183
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:07
184
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:45
185
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:49
186
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:15
187
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:45
188
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:24
189
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:22
190
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:25
191
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:36
192
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:50
193
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:42
194
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:15
195
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:14
196
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 03:59
197
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 03:59
198
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:21
199
دستگاه ماهور
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:25
200
تضیحات
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 22:40
201
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:49
202
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:10
203
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:43
204
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:00
205
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:13
206
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:29
207
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:39
208
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:54
209
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:28
210
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:47
211
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:34
212
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:32
213
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:26
214
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:21
215
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:38
216
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:01
217
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:54
218
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:58
219
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:07
220
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:09
221
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:29
222
دستگاه نوا
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 05:05
223
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:47
224
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:41
225
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:13
226
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:59
227
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:54
228
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:49
229
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:40
230
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:00
231
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 02:11
232
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:49
233
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:34
234
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:57
235
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:37
236
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:33
237
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:00
238
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:40
239
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:52
240
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:55
241
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:18
242
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:06
243
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:09
244
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:13
245
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:04
246
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 00:27
247
دستگاه راست پنجگاه
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 01:08
248
توضیح گوشه‌های مشترک
ردیف میرزاعبدالله (سه‌تار) حسین علیزاده 14:18
نظر کاربران