شمع لرزان

اسدالله ملک

تعداد آرا: 152
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد
شمع لرزان اسدالله ملک 01:43
2
درآمد
شمع لرزان اسدالله ملک 00:49
3
ضربی 6/8 و چهارمضراب 6/16، فرود
شمع لرزان اسدالله ملک 06:02
4
زیرکش سَلمَک، فرود
شمع لرزان اسدالله ملک 00:31
5
درآمد
شمع لرزان اسدالله ملک 00:37
6
چهارمضراب 6/16، فرود
شمع لرزان اسدالله ملک 07:35
7
درآمد
شمع لرزان اسدالله ملک 02:01
8
چهارمضراب 6/16، فرود
شمع لرزان اسدالله ملک 05:25
9
اوج، فرود
شمع لرزان اسدالله ملک 02:12
10
درآمد
شمع لرزان اسدالله ملک 01:28
11
درآمد
شمع لرزان اسدالله ملک 00:45
12
چهارمضراب 6/16، فرود
شمع لرزان اسدالله ملک 04:15
13
رهاب
شمع لرزان اسدالله ملک 00:36
14
زیرکش سَلمَک
شمع لرزان اسدالله ملک 00:32
15
ادامۀ شور
شمع لرزان اسدالله ملک 00:48
16
شهناز، فرود
شمع لرزان اسدالله ملک 02:40
17
درآمد
شمع لرزان اسدالله ملک 01:32
18
درآمد
شمع لرزان اسدالله ملک 00:45
19
چهارمضراب 6/16، فرود
شمع لرزان اسدالله ملک 06:21
20
درآمد
شمع لرزان اسدالله ملک 01:33
21
چهارمضراب 6/16
شمع لرزان اسدالله ملک 08:19
22
زیرکش سَلمَک، فرود
شمع لرزان اسدالله ملک 00:46
نظر کاربران