مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون
نوازنده: جلال ذوالفنون
سبک: آموزش
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
ناشر: چهارباغ

مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون

جلال ذوالفنون

تعداد آرا: 202
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد اول
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:57
2
درآمد دوم
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:27
3
درآمد سوم (کرشمه)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:54
4
درآمد چهارم (رهاب)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:01
5
درآمد پنجم (اوج)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:36
6
درآمد ششم (ملانازی)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:00
7
نغمۀ اول
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:32
8
نغمۀ دوم
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:19
9
زیرکش سَلمَک
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:08
10
ملانازی
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:32
11
سَلمَک
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:58
12
گلریز
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:45
13
مجلس‌افروز
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:39
14
عزال
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:18
15
صفا
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:27
16
بزرگ
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:23
17
کوچک
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:26
18
دوبیتی
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:40
19
خارا
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:28
20
فجر و فرود
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:47
21
حزین
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:51
22
شور پایین‌دسته
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:25
23
گوشۀ رهاب
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:48
24
چهارگوشه
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 02:41
25
مقدمۀ گریلی
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:24
26
رضوی
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 04:39
27
شهناز
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:40
28
قرچه
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:52
29
عاشق‌کش
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:54
30
رنگ اصول
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 03:26
31
گریلی
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 08:09
32
هشتری
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:16
33
شهرآشوب (بخش 1)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 02:03
34
شهرآشوب (بخش 2)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:38
35
شهرآشوب (بخش 3)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:10
36
شهرآشوب (بخش 4)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:47
37
شهرآشوب (بخش 5)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:58
38
شهرآشوب (بخش 6)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:06
39
شهرآشوب (بخش 7)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:16
40
شهرآشوب (بخش 8)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:15
41
شهرآشوب (بخش 9)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:26
42
شهرآشوب (بخش 10)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:14
43
شهرآشوب (بخش 11)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:03
44
شهرآشوب (بخش 12)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 00:48
45
شهرآشوب (بخش 13)
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:54
46
عزال
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:18
47
پیش‌درآمد
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 04:07
48
دوضربی شور
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 02:35
49
گریلی شصتی
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 03:13
50
مهربانی
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:46
51
چهارمضراب ابوعطا
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 01:54
52
هفت‌ضربی شور
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 02:24
53
پیش‌درآمد ابوعطا
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 03:17
54
تیمک
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 02:50
55
گریلی
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 04:20
56
محلی بختیاری
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 04:35
57
سوگند سه‌گاه
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 04:23
58
ضربی مخالف
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 02:05
59
ضربی سه‌گاه
مکتب سه‌تارنوازی ذوالفنون جلال ذوالفنون 03:07
نظر کاربران