سرانجام

کارن همایون‌فر

تعداد آرا: 228
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
یکی از ما دو نفر
سرانجام کارن همایون‌فر 03:46
2
خاک آشنا (بخش 1)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:46
3
خاک آشنا (بخش 2)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:28
4
خاک آشنا (بخش 3)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:15
5
خاک آشنا (بخش 4)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:32
6
خاک آشنا (بخش 5)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:12
7
خاک آشنا (بخش 6)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:36
8
خاک آشنا (بخش 7)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:30
9
خاک آشنا (بخش 8)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:31
10
خاک آشنا (بخش 9)
سرانجام کارن همایون‌فر 04:04
11
مرگ کسب‌و‌کارِ من است (بخش 1)
سرانجام کارن همایون‌فر 03:19
12
مرگ کسب‌و‌کارِ من است (بخش 2)
سرانجام کارن همایون‌فر 03:59
13
قصۀ پریا (بخش 1)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:46
14
قصۀ پریا (بخش 2)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:47
15
قصۀ پریا (بخش 3)
سرانجام کارن همایون‌فر 05:05
16
قصۀ پریا (بخش 4)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:44
17
قصۀ پریا (بخش 5)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:35
18
قصۀ پریا (بخش 6)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:19
19
قصۀ پریا (بخش 7)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:09
20
قصۀ پریا (بخش 8)
سرانجام کارن همایون‌فر 05:00
21
شب واقعه (بخش 1)
سرانجام کارن همایون‌فر 04:19
22
شب واقعه (بخش 2)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:50
23
شب واقعه (بخش 3)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:10
24
شب واقعه (بخش 4)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:46
25
شب واقعه (بخش 5)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:49
26
شب واقعه (بخش 6)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:25
27
شب واقعه (بخش 7)
سرانجام کارن همایون‌فر 05:40
28
جُرم (بخش 1)
سرانجام کارن همایون‌فر 05:29
29
جُرم (بخش 2)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:59
30
جُرم (بخش 3)
سرانجام کارن همایون‌فر 03:42
31
جُرم (بخش 4)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:54
32
سوت پایان
سرانجام کارن همایون‌فر 05:08
33
ژانی‌گه‌ل (بخش 1)
سرانجام کارن همایون‌فر 07:31
34
ژانی‌گه‌ل (بخش 2)
سرانجام کارن همایون‌فر 04:01
35
ژانی‌گه‌ل (بخش 3)
سرانجام کارن همایون‌فر 00:56
36
ژانی‌گه‌ل (بخش 4)
سرانجام کارن همایون‌فر 00:44
37
ژانی‌گه‌ل (بخش 5)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:32
38
زادبوم (بخش 1)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:31
39
زادبوم (بخش 2)
سرانجام کارن همایون‌فر 05:57
40
زادبوم (بخش 3)
سرانجام کارن همایون‌فر 03:08
41
زادبوم (بخش 4)
سرانجام کارن همایون‌فر 01:09
42
اسب حیوان نجیبی است
سرانجام کارن همایون‌فر 02:38
43
از دوردست
سرانجام کارن همایون‌فر 02:00
44
گزارش یک جشن (بخش 1)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:12
45
گزارش یک جشن (بخش 2)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:12
46
گزارش یک جشن (بخش 3)
سرانجام کارن همایون‌فر 07:20
47
گزارش یک جشن (بخش 4)
سرانجام کارن همایون‌فر 03:04
48
گزارش یک جشن (بخش 5)
سرانجام کارن همایون‌فر 02:31
نظر کاربران