یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2)

گروه بازسازی شیدا

تعداد آرا: 165
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 پیش‌درآمد چهارگاه (لزگی) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
2 تک‌نوازی کمانچه یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
3 آواز (درآمد چهارگاه) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
4 دوضربی زابل (همراه آواز و نی) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
5 تصنیف «نگارا» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
6 تک‌نوازی تار یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
7 آواز (حصار) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
8 تصنیف «کمان‌داران ابرو» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
9 تک‌نوازی سنتور یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
10 آواز (مخالف، مغلوب، فرود) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
11 تصنیف «بُتا» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
12 رنگ یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (2) گروه بازسازی شیدا
نظر کاربران
تصویر آیدین حبیبی
آیدین حبیبی

متاسفانه به‌دلیل مغایرت تعداد ترانه‌های سی‌دی و ترانه‌های درج‌شده در پشتِ جلد، قادر به پخش ترانه‌ها نیستیم.