چهل حکایت از گلستان سعدی
آهنگ‌ساز: کارن همایون‌فر
سبک: دکلمه
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1391
ناشر: آواخورشید

چهل حکایت از گلستان سعدی

خسرو شکیبایی، کارن همایون‌فر، آرش بادپا

تعداد آرا: 235
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دو بازرگان خراسانی ملازم صحبت یکدیگر سفر کردندی...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 04:09
2
ده آدمی بر سفره‌ای بخورند و دو سگ بر مرداری باهم به‌سر نبرند...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:01
3
سالی از بلخ بامیان‌ام سفر بود و راه از حرامیان پرخطر بود...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 02:52
4
عابدان جزای طاعت خواهند و بازرگانان بهای بضاعت...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 00:38
5
اعرابی را دیدم در حلقۀ گوهریان بصره که حکایت همی‌کرد...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:48
6
آورده‌اند که حاکمی عادل را در شکارگاهی صید کباب کردند و نمک نبود...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:21
7
با طایفۀ بزرگان به کشتی درنشسته بودم...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:47
8
بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:00
9
دست‌وپا‌بُریده‌ای را دیدم که هزارپایی بکشت...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:08
10
فقیری را شنیدم که در آتش فاقه می‌سوخت...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:23
11
گروهی از حکما به حضور حضرت کسری به مصلحتی سخن همی‌گفتند...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:35
12
حکیمی پسران را پند همی‌داد که جانان پدر، هنر آموزید...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:09
13
حاتم طایی را گفتند: «از خود بزرگ‌همت‌تر در جهان دیده‌ای...»
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:14
14
جوانمردی را در جنگ تاتار جراحتی هولناک رسید...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:55
15
مال از بهر آسایش عمر است، نه عمر از بهر گردکردن مال...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:11
16
مالداری را شنیدم که به بخل چنان معروف بود که حاتم طایی در کَرَم...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 02:49
17
مردکی را چشم‌دردی گرفت. طبیب خواست...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:27
18
مردی را حکایت کنند که شبی ده‌من طعام بخوردی...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 00:53
19
مهمان پیری شدم در دیاری بکر که مال فراوان داشت...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:52
20
نوجوانی را دیدم که عقل و کیاستی و فهم و فراستی زایدالوصف داشت...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:48
21
هرگز از دور زمان ننالیده بودم و روی از گردش آسمان دَرهم نکشیده...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:09
22
پادشاهی به کشتن اسیری اشارت کرد...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 02:27
23
پادشاهی را مهمی پیش‌ آمد. گفت...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:43
24
پارسایی بر یکی از سلاطین نعمت گذر کرد که...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:52
25
پارسازاده‌ای را نعمت بی‌کران از ترکۀ عمان به‌دست افتاد...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 02:57
26
پیش یکی از مشایخ گله کردم که فلان به فساد من گواهی داده‌ است...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 00:48
27
روزی به غرور جوانی سخت رانده و شبانگه به پای کریوه‌ای سست مانده بودم...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:24
28
پیاده‌ای سروپابرهنه با کاروان حجاز از کوفه به‌درآمد و همراه ما شد...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:36
29
صیادی ضعیف را ماهی قوی به دام اندرافتاد...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:35
30
شخصی مهمان پادشاه بود. چون به طعام بنشستند، کمتر از آن خورد که عادت او بود...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:31
31
توانگرزاده‌ای را دیدم بر سر گور پدر نشسته و با مسکین‌بچه‌ای مناظره درپیوسته...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:27
32
وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم، دل‌آزرده به کنجی نشست...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:09
33
یاد دارم که در ایام طفولیت، متعبد بودمی و شب‌خیز و مولع زهد و پرهیز...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:36
34
یکی از بزرگان گفت پارسایی را: «چه گویی در حق فلان عابد...»
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:12
35
یکی از حکما پسر را نهی همی‌کرد از بسیارخوردن که سیری مردم را رنجور کند...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:01
36
یکی از حکما را شنیدم که می‌گفت: «هرگز کسی به جهل خویش اقرار نکرده‌ است مگر...»
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:02
37
یکی از ملوک عجم، طبیبی حاذق به خدمت حضرت محمد مصطفی...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 02:12
38
یکی از ملوک عرب رنجور بود در حالت پیری و امید به زندگی قطع کرده...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 01:23
39
یکی از ملوک بی‌انصاف پارسایی را پرسید: «از عبادت‌ها کدام فاضل‌تر است...»
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 00:47
40
یکی ار ملوک خراسان، محمود سبکتکین را به خواب چنان دید که...
چهل حکایت از گلستان سعدی خسرو شکیبایی 03:41
نظر کاربران