هم‌نوازی استادان

گروه پایور

تعداد آرا: 168
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
راز و نیاز
هم‌نوازی استادان گروه پایور 07:51
2
درآمد خارا
هم‌نوازی استادان گروه پایور 01:32
3
کرشمه
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:52
4
درآمد اوج (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:43
5
ضربی نغمه (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 01:55
6
نغمه (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:44
7
رضوی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 01:59
8
جوادخانی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:57
9
درآمد حسینی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:29
10
تک‌نوازی تنبک (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:35
11
ضربی حسینی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:31
12
حسینی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 01:45
13
دوبیتی، قجر (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 03:02
14
قجر (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:49
15
ضربی نغمه 2 (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:31
16
ترانه (ماهور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:45
17
درآمد، ضربی، خسروانی، شکسته، فرود (ماهور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 09:02
18
تک‌نوازی تنبک (ماهور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 01:07
19
خوارزمی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:20
20
دلکش، سروش (ماهور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 09:05
21
رنگ ماهور
هم‌نوازی استادان گروه پایور 03:09
22
درآمد (ماهور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 00:37
23
مقدمه، دلکش (ماهور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:55
24
دلکش (ماهور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:07
25
مقدمۀ اوج (شور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 05:29
26
عراق، حزین
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:05
27
راک
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:18
28
نصیرخوانی (ماهور)
هم‌نوازی استادان گروه پایور 02:11
29
ساقی‌نامه
هم‌نوازی استادان گروه پایور 05:15
30
رنگ کوراوغلی
هم‌نوازی استادان گروه پایور 03:16
نظر کاربران