ترانه‌های بنان (جویبار)

غلامحسین بنان، نصرالله زرین‌پنجه

تعداد آرا: 199
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «بوسۀ آرزو» (آواز ابوعطا)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 04:49
2
ساز و آواز (نذر کردم گر ز دست محنت هجران نمیرم)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 04:25
3
تصنیف «بوسۀ آرزو»
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 04:50
4
مقدمه (دستگاه چهارگاه)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 03:14
5
تصنیف «سخن عشق» (دستگاه چهارگاه)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 05:34
6
تصنیفی در چهارگاه
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 02:47
7
رنگ ناز
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 02:25
8
تصنیف «جویبار» (آواز افشاری)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 05:30
9
تک‌نوازی تار
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 02:14
10
تصنیف «جویبار»
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 05:32
11
مقدمۀ تصنیف «مهمان» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 01:07
12
ساز و آواز (من قصۀ نیاز توام، گوش کن مرا)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 05:19
13
تصنیف «مهمان» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 06:17
14
تصنیف «نسیم نوبهاران» (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 05:13
15
ساز و آواز (نوبهار است بیا تا طرب ازسر گیریم)
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 06:15
16
رنگ شور
ترانه‌های بنان (جویبار) غلامحسین بنان 01:54
نظر کاربران