ترانه‌های بنان (افسون سخن)

غلامحسین بنان، نصرالله زرین‌پنجه

تعداد آرا: 205
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «رقص درو» (دستگاه چهارگاه)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 05:12
2
ساز و آواز (آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 03:49
3
تصنیف «رقص درو»
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 03:27
4
مقدمه (دستگاه همایون)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 01:18
5
ساز و آواز (دیوار دل به سنگ تَعَنُّت خراب گشت)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 06:52
6
تصنیف «هنر تو» (دستگاه همایون)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 04:20
7
تصنیف «افسون سخن» (آواز بیات کرد)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 05:14
8
ساز و آواز (غمت در نهان‌خانۀ دل نشیند)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 05:44
9
رنگ
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 00:58
10
مقدمه (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 03:41
11
ساز و آواز (تو آن نئی که دل از صحبت تو بر نگیرند)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 12:39
12
تصنیف «بهشت عاشق 2» (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 07:17
13
مقدمۀ تصنیف «بیا ای ساقی» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 01:24
14
ساز و آواز (من چه در پای تو ریزم که سزای تو بود)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 04:45
15
تصنیف «بیا ای ساقی» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (افسون سخن) غلامحسین بنان 06:34
نظر کاربران