مجموعۀ آثار ادیب خوانساری ۵ و ۶

آلبوم 5 و 6 از مجموعه آثار ادیب خوانساری شامل ضبط‌های خانگی و خصوصی در سال‌های میانی دهه 30 به همراهی نی حسن کسایی، سه‌تار ابوالحسن صبا، ارلان درگاهیو مشیر معظم افشار، تار لطف‌الله مجد و تنبک حسین تهرانی می‌باشد.

سبک: سنتی
دسته: مجموعه
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1391

مجموعۀ آثار ادیب خوانساری ۵ و ۶

اسماعیل ادیب خوانساری

تعداد آرا: 136