بامعرفت‌های عالم

ابوالفضل زرویی نصرآباد، محمد سالاروند

تعداد آرا: 136
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بخش 1
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 04:10
2
بخش 2
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:27
3
بخش 3
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:06
4
بخش 4
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:07
5
بخش 5
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:09
6
بخش 6
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 01:49
7
بخش 7
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:14
8
بخش 8
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:36
9
بخش 9
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:11
10
بخش 10
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 01:46
11
بخش 11
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 04:52
12
بخش 12
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:31
13
بخش 13
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:14
14
بخش 14
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:16
15
بخش 15
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:39
16
بخش 16
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:50
17
بخش 17
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 04:37
18
بخش 18
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:44
19
بخش 19
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:43
20
بخش 20
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 03:18
21
بخش 21
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:26
22
بخش 22
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:36
23
بخش 23
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:32
24
بخش 24
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:45
25
بخش 25
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 01:48
26
بخش 26
بامعرفت‌های عالم ابوالفضل زرویی نصرآباد 02:18
نظر کاربران