سایۀ جان

محمدرضا لطفی، گروه هم‌نوازان شیدا، محمد معتمدی

تعداد آرا: 262