یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1)

گروه بازسازی شیدا

تعداد آرا: 141
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 پیش‌درآمد اصفهان یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
2 تک‌نوازی تار یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
3 تصنیف «نادیده رُخت» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
4 درآمد اصفهان یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
5 آواز (درآمد و جامه‌دران) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
6 چهارمضراب بیات راجه یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
7 آواز (بیات راجه، عشاق) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
8 ضربی عشاق یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
9 ادامۀ آواز (عشاق دوم، اوج و فرود) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
10 تصنیف «سلسلۀ موی دوست» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
11 تصنیف «تازه‌نگار» یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
12 رنگ یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
13 بداهه‌نوازی کمانچه (افشاری) یادوارۀ رضاقلی‌میرزا ظلی (1) گروه بازسازی شیدا
نظر کاربران