40 قطعه برای سنتور

شهپر شجاع اردلان، علی زینعلی ده‌سوری

تعداد آرا: 202
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد شور
40 قطعه برای سنتور 03:29
2
رنگ شور
40 قطعه برای سنتور 01:51
3
پیش‌درآمد ابوعطا
40 قطعه برای سنتور 03:25
4
رنگ ابوعطا
40 قطعه برای سنتور 02:40
5
پیش‌درآمد بیات ترک
40 قطعه برای سنتور 01:52
6
رنگ بیات ترک
40 قطعه برای سنتور 01:46
7
پیش‌درآمد افشاری
40 قطعه برای سنتور 02:23
8
رنگ افشاری
40 قطعه برای سنتور 01:18
9
پیش‌درآمد دشتی
40 قطعه برای سنتور 02:05
10
رنگ دشتی
40 قطعه برای سنتور 00:50
11
پیش‌درآمد سه‌گاه
40 قطعه برای سنتور 04:00
12
رنگ سه‌گاه
40 قطعه برای سنتور 02:01
13
پیش‌درآمد همایون
40 قطعه برای سنتور 04:40
14
رنگ همایون
40 قطعه برای سنتور 01:13
15
پیش‌درآمد اصفهان
40 قطعه برای سنتور 03:11
16
رنگ اصفهان «غنی و فقیر»
40 قطعه برای سنتور 01:39
17
پیش‌درآمد چهارگاه
40 قطعه برای سنتور 03:40
18
رنگ چهارگاه
40 قطعه برای سنتور 02:06
19
پیش‌درآمد ماهور
40 قطعه برای سنتور 04:49
20
رنگ ماهور، شمارۀ 1
40 قطعه برای سنتور 02:57
21
رنگ ماهور، شمارۀ 2 (قهر و آشتی)
40 قطعه برای سنتور 01:29
22
چهارمضراب شور
40 قطعه برای سنتور 02:41
23
چهارمضراب ابوعطا
40 قطعه برای سنتور 01:35
24
چهارمضراب حجاز
40 قطعه برای سنتور 01:09
25
دوضربی، چهارمضراب و رنگ بیات ترک
40 قطعه برای سنتور 01:37
26
دوضربی، چهارمضراب و رنگ بیات ترک
40 قطعه برای سنتور 01:44
27
دوضربی، چهارمضراب و رنگ بیات ترک
40 قطعه برای سنتور 01:34
28
تمرین دشتی
40 قطعه برای سنتور 01:10
29
زرد ملیجه (دشتی)
40 قطعه برای سنتور 02:20
30
کاروان (دشتی)
40 قطعه برای سنتور 05:33
31
سامانی (سه‌گاه)
40 قطعه برای سنتور 02:07
32
زنگ شتر (سه‌گاه)
40 قطعه برای سنتور 02:33
33
بهارمست (سه‌گاه)
40 قطعه برای سنتور 01:14
34
به زندان (شوشتری)
40 قطعه برای سنتور 01:22
35
چهارمضراب بیات اصفهان
40 قطعه برای سنتور 02:20
36
چهارمضراب چهارگاه
40 قطعه برای سنتور 01:57
37
چهارمضراب ماهور
40 قطعه برای سنتور 04:27
38
چهارمضراب ماهور
40 قطعه برای سنتور 01:57
39
دخترک ژولیده (چهارگاه)
40 قطعه برای سنتور 03:28
40
ژیمناستیک موزیکال (دشتی)
40 قطعه برای سنتور 03:24
نظر کاربران