قطرۀ شبنم

اسدالله ملک

تعداد آرا: 178
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:16
2
جامه‌داران
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 00:42
3
چهارمضراب 6/16، فرود
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 07:51
4
ادامۀ افشاری
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:01
5
جامه‌دران
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:38
6
صدری
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:27
7
درآمد
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 02:20
8
چهارمضراب 6/16، فرود
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 05:17
9
ادامۀ افشاری
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:07
10
عراق، فرود
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 04:26
11
مقدمه
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:07
12
درآمد
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:16
13
چهارمضراب 6/16، فرود
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 04:47
14
عراق، فرود
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:13
15
درآمد
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 00:57
16
درآمد دوم
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 00:58
17
چهارمضراب گروهی 6/16
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 05:04
18
ادامۀ افشاری، فرود
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:28
19
درآمد
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 01:03
20
درآمد دوم
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 00:42
21
چهارمضراب 6/16، فرود
قطرۀ شبنم اسدالله ملک 06:48
نظر کاربران