33 قطعه برای سنتور

صدف امینی، مینا افتاده

تعداد آرا: 200
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد شور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 06:21
2
رنگ شور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:35
3
پیش‌درآمد ابوعطا
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:52
4
رنگ ابوعطا
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:18
5
رنگ ابوعطا
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 02:05
6
پیش‌درآمد بیات ترک
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 02:47
7
رنگ بیات ترک
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 02:51
8
قطار بیات ترک
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 03:27
9
چهارمضراب بیات ترک
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:40
10
پیش‌درآمد افشاری
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:44
11
پیش‌درآمد افشاری
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:41
12
رنگ افشاری
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 03:12
13
چهارمضراب نوا
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:29
14
رنگ دشتی
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:32
15
پیش‌درآمد «جنگ» سه‌گاه
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 02:20
16
رنگ سه‌گاه
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 03:08
17
رنگ سه‌گاه
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:28
18
پیش‌درآمد همایون
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:43
19
رنگ همایون
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 02:24
20
رنگ همایون
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:20
21
رنگ بیات اصفهان
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:54
22
رنگ «پرچهر و پریزاد» بیات اصفهان
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 02:07
23
چهارمضراب بیات اصفهان
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:26
24
پیش‌درآمد بیات اصفهان
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 06:35
25
رنگ بیات اصفهان
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 03:42
26
چهارمضراب «بیداد» همایون
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:27
27
ضربی چهارگاه
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:14
28
رنگ چهارگاه
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:44
29
پیش‌درآمد ماهور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 04:24
30
پیش‌درآمد ماهور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 02:54
31
رنگ ماهور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:50
32
رنگ راک ماهور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:52
33
چهارمضراب ماهور
33 قطعه برای سنتور صدف امینی 01:31
نظر کاربران