چرخ گردون، سروش آسمانی

هنرمندان مختلف

تعداد آرا: 212
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «جام مدهوشی»
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 07:34
2
مقدمه و چهارمضراب دشتی
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 05:15
3
ساز و آواز (درآمد دشتی، بیات راجع، عشاق)
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 06:05
4
چهارمضراب عشاق
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 01:03
5
ادامۀ ساز و آواز (عشاق، سارنگ، فرود)
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 04:06
6
تصنیف «جام مدهوشی»
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 04:53
7
تصنیف «سرو دلجویی»
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 04:35
8
مقدمه و چهارمضراب بیات زند
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 04:56
9
ساز و آواز (درآمد بیات زند، گشایش، شکسته)
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 08:08
10
چهارمضراب شکسته
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 02:38
11
ادامۀ ساز و آواز (قرچه، شهابی)
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 03:24
12
تصنیف «سرو دلجویی»
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 04:36
13
تصنیف «سروش آسمانی»
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 08:11
14
ضربی همایون
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 01:40
15
چهارمضراب همایون
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 02:59
16
ساز و آواز (درآمد همایون، چکاوک، بیداد، فرود)
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 10:26
17
تصنیف «سروش آسمانی»
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 07:26
18
شعرخوانی
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 01:00
19
تصنیف «کاخ بلند»
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 05:58
20
ضربی همایون (همایون اشاره به چکاوک)
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 05:29
21
ساز و آواز (همایون، بیداد، شوشتری)
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 05:14
22
رنگ چکاوک
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 03:04
23
تصنیف «کاخ بلند»
چرخ گردون، سروش آسمانی هنرمندان مختلف 05:54
نظر کاربران