آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2

رضاقلی‌میرزا ظلی

تعداد آرا: 85
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بیات اصفهان (درآمد، درآمد اول، جامه‌دران، بیات راجع، اشاره به اوج و عشاق، فرود به اصفهان)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:38
2
افشاری (درآمد، درآمد اول، جامه‌دران، فرود به افشاری، عراق، جامه‌دران، رهاب و فرود به افشاری)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 08:55
3
چهارگاه (درآمد، درآمد اول، زابل و فرود، حصار و فرود، مخالف، مغلوب و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 08:45
4
شور (درآمد، سلمک، فرود، شهناز و قرچه، رضوی و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:25
5
سه‌گاه (درآمد، درآمد اول، مویه، فرود، زابل و فرود، مخالف، مویه و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 08:12
6
اپرا در دستگاه نوا «تو کدامی و چه نامی که چنین خوب خرامی»
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:51
7
ابوعطا (درآمد، گوشۀ دشتی، فرود به شور)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 04:30
8
همایون (درآمد، درآمد اول، چکاوک و فرود، بیداد، فرود به همایون)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 07:02
9
بیات ترک (درآمد، درآمد اول، جامه‌دران و فرود، شکسته، جامه‌دران و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:33
10
دشتی (درآمد ، درآمد اول، عشاق و فرود، عشاق و شور، فرود به دشتی)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:31
11
ابوعطا (درآمد، درآمد دوم، حجاز، عشاق و فرود)
آثار جاویدان؛ ردیف آوازی موسیقی ایران 2 رضاقلی‌میرزا ظلی 06:37
نظر کاربران