آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 149
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه سه‌گاه، مرکب‌خوانی (اجرای خصوصی 1351)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 17:35
2
تصنیف «صبرم عطا کن» (اجرای خصوصی 1347)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 03:51
3
دستگاه سه‌گاه
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 14:47
4
حدی و پهلوی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 10:41
5
دستگاه سه‌گاه (اجرایی دیگر)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 09:10
6
تصنیف «شب شادی»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 05:08
7
تصنیف «جام‌جم» (1332)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 07:10
8
تصنیف «جام‌جم» (اجرایی دیگر 1342)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 09:32
9
مرکب‌خوانی در دستگاه سه‌گاه
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 09:45
10
دستگاه سه‌گاه (درآمد، زابل، مخالف و فرود به سه‌گاه)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 06:39
11
دستگاه سه‌گاه (اجرای خصوصی 1345)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 03:50
12
دستگاه سه‌گاه (اجرایی دیگر)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 16:19
13
دستگاه سه‌گاه (اجرایی دیگر)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 15:36
14
دستگاه سه‌گاه (اجرایی دیگر)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 14:02
15
تصنیف «شب»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 05:04
16
تصنیف «آرزوی دل»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 6 (دستگاه سه‌گاه) غلامحسین بنان 05:59
نظر کاربران