آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 128
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه همایون
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 07:28
2
دستگاه همایون
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 07:04
3
دستگاه همایون (اجرای دیگر)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 18:52
4
تصنیف «چشم فنّانش»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 10:54
5
تصنیف «دل‌سوخته»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 08:38
6
تصنیف «باد نوبهاری»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 04:41
7
آواز بیات اصفهان
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 10:32
8
آواز بیات اصفهان، مرکب‌خوانی (اجرای خصوصی 1349)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 05:52
9
اصفهان کلاسیک (اجرای خصوصی 1349)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 06:52
10
آواز بیات اصفهان (جرای خصوصی 1345)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 07:31
11
آواز بیات اصفهان (اجرای خصوصی 1358)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 05:09
12
بیات اصفهان (اجرای خصوصی 1347)
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 04:57
13
تصنیف «بیا ای ساقی»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 04:34
14
تصنیف «رقص مستانه»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 04:30
15
تصنیف «شب»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 06:28
16
تصنیف «تیر بلا»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 8 (دستگاه همایون و آواز اصفهان) غلامحسین بنان 04:43
نظر کاربران