آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 157
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 11:09
2
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 09:32
3
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 12:16
4
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 08:53
5
تصنیف «جهانِ گذرا»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 09:41
6
گفتاری دربارۀ استاد بنان و مصاحبه با ایشان
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 07:04
7
تصنیف «گوشه نشین»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 05:37
8
تصنیف «گل صحرایی»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 04:07
9
تصنیف «ازیادرفته»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 04:18
10
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 17:34
11
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 11:03
12
دستگاه ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 15:42
13
تصنیف «هستی چه بود»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 07:20
14
تصنیف «خریدار تو»
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 9 (دستگاه ماهور) غلامحسین بنان 09:54
نظر کاربران