عود من خداحافظ

عبدالوهاب شهیدی

تعداد آرا: 165
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بخش 1
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:58
2
بخش 2
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:18
3
بخش 3
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:28
4
بخش 4
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 03:40
5
بخش 5
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:25
6
بخش 6
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 01:00
7
بخش 7
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 06:38
8
بخش 8
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 01:52
9
بخش 9
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 05:23
10
بخش 10
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:08
11
بخش 11
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:58
12
بخش 12
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 01:26
13
بخش 13
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:28
14
بخش 14
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:35
15
بخش 15
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 03:59
16
بخش 16
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:35
17
بخش 17
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:51
18
بخش 18
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 01:51
19
بخش 19
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:35
20
بخش 20
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 01:15
21
بخش 21
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:42
22
بخش 22
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:39
23
بخش 23
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 02:55
24
بخش 24
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:43
25
بخش 25
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:11
26
بخش 26
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:13
27
بخش 27
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 01:48
28
بخش 28
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 00:33
29
بخش 29
عود من خداحافظ عبدالوهاب شهیدی 01:29
نظر کاربران