حدیث مهر

رحمت‌الله بدیعی

تعداد آرا: 108
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
دخترک ژولیده 1 (راست کوک)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 03:46
2
حسینی (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:57
3
ضربی و ادامه حسینی (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 02:23
4
کرشمه و بزرگ (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:43
5
اوج (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:09
6
دوبیتی (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:26
7
خارا و فرود (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:42
8
عاشق‌کش یا عقده‌گشا (شور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:14
9
درآمد اول (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:41
10
درآمد دوم (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 02:00
11
چهارمضراب «زنگ شتر» و سامانی (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 05:12
12
مخالف (درآمد اول) (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:20
13
چهارمضراب مخالف (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 05:30
14
درآمد دوم (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:17
15
زنگ شتر (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:07
16
مغلوب و فرود (سه‌گاه)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:51
17
راک (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:29
18
نغمه راک (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:09
19
راک هندی 1 (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:01
20
راک هندی 2 (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:34
21
صفیر راک (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:38
22
راک کشمیر 1 (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:45
23
راک کشمیر 2 (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 02:17
24
راک عبدالله (ماهور)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 03:53
25
درآمد اول (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 02:11
26
درآمد دوم (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:48
27
درآمد سوم (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:40
28
بسته‌نگار (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:44
29
درآمد چهارم (پنجه شعری) (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:36
30
اوج و حضیض (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:20
31
درآمد پنجم (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:37
32
قطار (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:46
33
حزین (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 00:45
34
سارنج (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:08
35
رنگ (بیات کرد)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:26
36
پیش‌درآمد ترک
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:39
37
رنگ ترک
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:56
38
قطعۀ ضربی در ترک
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 01:15
39
دخترک ژولیده 2 (چپ کوک)
حدیث مهر رحمت‌الله بدیعی 03:53
نظر کاربران