اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار)
آهنگ‌ساز: کارل چرنی
نوازنده: دلبر حکیم‌آوا
سبک: کلاسیک
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 12/ 3/ 1385
ناشر: ماهور

اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار)

دلبر حکیم‌آوا

تعداد آرا: 220
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بخش 1
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:40
2
بخش 2
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 01:08
3
بخش 3
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:35
4
بخش 4
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:34
5
بخش 5
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
6
بخش 6
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
7
بخش 7
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:16
8
بخش 8
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
9
بخش 9
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:15
10
بخش 10
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
11
بخش 11
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
12
بخش 12
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
13
بخش 13
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
14
بخش 14
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
15
بخش 15
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
16
بخش 16
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:32
17
بخش 17
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
18
بخش 18
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:35
19
بخش 19
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
20
بخش 20
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
21
بخش 21
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
22
بخش 22
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:19
23
بخش 23
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
24
بخش 24
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
25
بخش 25
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
26
بخش 26
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:16
27
بخش 27
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:19
28
بخش 28
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
29
بخش 29
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
30
بخش 30
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
31
بخش 31
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
32
بخش 32
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
33
بخش 33
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
34
بخش 34
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
35
بخش 35
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
36
بخش 36
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
37
بخش 37
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
38
بخش 38
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
39
بخش 39
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
40
بخش 40
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:17
41
بخش 41
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
42
بخش 42
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:25
43
بخش 43
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
44
بخش 44
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
45
بخش 45
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:35
46
بخش 46
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
47
بخش 47
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:19
48
بخش 48
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
49
بخش 49
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
50
بخش 50
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
51
بخش 51
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
52
بخش 52
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:31
53
بخش 53
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
54
بخش 54
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
55
بخش 55
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
56
بخش 56
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:32
57
بخش 57
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
58
بخش 58
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:18
59
بخش 59
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:30
60
بخش 60
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:23
61
بخش 61
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
62
بخش 62
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:34
63
بخش 63
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
64
بخش 64
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
65
بخش 65
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
66
بخش 66
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:31
67
بخش 67
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
68
بخش 68
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:25
69
بخش 69
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
70
بخش 70
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
71
بخش 71
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:34
72
بخش 72
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
73
بخش 73
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:29
74
بخش 74
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:36
75
بخش 75
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:58
76
بخش 76
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:32
77
بخش 77
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:27
78
بخش 78
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:58
79
بخش 79
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:28
80
بخش 80
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:36
81
بخش 81
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:33
82
بخش 82
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:22
83
بخش 83
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:21
84
بخش 84
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
85
بخش 85
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
86
بخش 86
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:34
87
بخش 87
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
88
بخش 88
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
89
بخش 89
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:17
90
بخش 90
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:17
91
بخش 91
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:18
92
بخش 92
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
93
بخش 93
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:17
94
بخش 94
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:16
95
بخش 95
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:20
96
بخش 96
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:14
97
بخش 97
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:24
98
بخش 98
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:26
99
بخش 99
اتودهای چرنی، اپوس 599 (نخستین آموزگار) دلبر حکیم‌آوا 00:40
نظر کاربران