ترانه‌های بنان (رؤیای هستی)

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 179
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «رؤیای هستی» (آواز اصفهان، دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 09:32
2
ساز و آواز (آواز اصفهان)
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 15:13
3
تصنیف «جذبۀ ماه» (آواز دشتی)
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 06:16
4
مقدمه (آواز افشاری)
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 00:56
5
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 04:46
6
تصنیف «آتش جاودان» (آواز افشاری)
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 07:01
7
تصنیف «آشناسوز» (دستگاه همایون، آواز شوشتری، منصوری)
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 05:47
8
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 03:05
9
تصنیف «آشناسوز»
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 04:22
10
تصنیف «پیام عاشق» (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 05:03
11
ساز و آواز
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 01:49
12
تصنیف «پیام عاشق»
ترانه‌های بنان (رؤیای هستی) غلامحسین بنان 03:40
نظر کاربران