کتاب آنا ماگدالنا باخ

آثار کلاویه‌ای «یوهان زباستیان باخ» بخش مهمی از ساخته‌های او را تشکیل می‌دهند. ساخته‌های سازی دورۀ آغازین آهنگ‌سازی باخ بیشتر برای کلاویه نوشته شده‌اند، شاید بدان دلیل که در این دوره هم در مقام یک ارگانیست و هارپسیکوردیست ویرتوئوز شهرت بسیار نصیب خود کرده بود و هم مشغول مطالعۀ آثار آهنگ‌سازان بزرگ معاصر خود بود که عمدۀ آنها برای یکی از انواع سازهای کلاویه‌دار ساخته شده بود.

نوازنده: دلبر حکیم‌آوا
سبک: کلاسیک
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 18/ 5/ 1382
ناشر: ماهور

کتاب آنا ماگدالنا باخ

دلبر حکیم‌آوا

تعداد آرا: 191
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 منوئت در فا ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
2 منوئت در سل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
3 منوئت در سل مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
4 روندو «پاستورال» (ف. کوپرَن) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
5 منوئت در سل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
6 پولونز: واریانت اول کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
7 پولونز: واریانت دوم کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
8 منوئت در سی‌بمل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
9 پولونز در سل مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
10 پرلود کُرال در لا مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
11 لید: واریانت اول کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
12 لید: واریانت دوم کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
13 منوئت در لا مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
14 منوئت در دو مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
15 مارش در ر ماژود (ک.ف.اِ.باخ) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
16 پولونز در سل مینور (ک.ف.اِ.باخ) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
17 مارش در سل ماژود (ک.ف.اِ.باخ) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
18 پولونز در سل مینور (ک.ف.اِ.باخ) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
19 آریا: واریانت اول کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
20 آریا: واریانت دوم کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
21 منوئت در سل ماژور (گ.بوم، 1733-1661) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
22 موزت در ر ماژود کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
23 مارش در می‌بمل ماژود کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
24 پولونز در ر مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
25 آریا کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
26 آریا در سل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
27 سُلو برای هارپسیکورد در می‌بمل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
28 پولونز در سل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
29 آریا در فا مازور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
30 آریا در فا مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
31 آریا در دو ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
32 منوئت در ر مینور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
33 آریا (جو وانّینی) کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
34 کُرال در سی‌بمل ماژور: واریانت اول کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
35 کُرال در سی‌بمل ماژور: واریانت دوم کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
36 آریا در فا ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
37 آریا در می‌بمل ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
38 کُرال در فا ماژور کتاب آنا ماگدالنا باخ دلبر حکیم‌آوا
نظر کاربران