ردیف دورۀ ابتدایی سنتور
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
نوازنده: سعید ثابت
سبک: آموزش
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 16/ 6/ 1386
ناشر: ماهور

ردیف دورۀ ابتدایی سنتور

فرامرز پایور، سعید ثابت

تعداد آرا: 189
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:21
2
درآمد اول (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:30
3
درآمد دوم (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:51
4
چهارمضراب (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:15
5
درآمد سوم (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:44
6
شهناز (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:35
7
چهارمضراب شهناز (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:32
8
قرچه (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:54
9
رضوی (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:33
10
حسینی (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:20
11
چهارمضراب حسینی، بقیۀ حسینی، فرود (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 04:21
12
گرایلی (از کتاب دستور سنتور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:07
13
گرایلی شستی (دستگاه شور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:56
14
مقدمه (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:26
15
درآمد اول (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:31
16
سه‌مضراب (از کتاب دستور سنتور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:36
17
درآمد دوم (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:51
18
حجاز (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:17
19
چهارمضراب حجاز، بقیۀ حجاز (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:05
20
گبری (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:41
21
شونی (خسروشیرین)، (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:59
22
چهارپاره (چهارباغ) (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:18
23
رنگ (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:12
24
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:29
25
مقدمه (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:15
26
درآمد اول (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:34
27
چهارمضراب بیات ترک (از کتاب دستور سنتور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:05
28
درآمد دوم (داد) (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:13
29
حزین (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:14
30
فِیلی (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:41
31
شکسته (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:09
32
چهارمضراب شکسته (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:08
33
بقیۀ شکسته، روح‌الارواح (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:59
34
شهابی (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 00:53
35
رِنگ (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:04
36
چهامضراب (آواز بیات ترک)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 04:54
37
مقدمه (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:13
38
درآمد اول (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 04:52
39
چهارمضراب (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:53
40
درآمد دوم (کرشمه) (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:38
41
جامه‌دران (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:53
42
حزین (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:48
43
چهارمضراب عراق (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:14
44
عراق (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:26
45
رُهاب (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:06
46
رِنگ (آواز افشاری)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:37
47
مقدمه (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:31
48
درآمد اول (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:39
49
درآمد دوم (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:50
50
چهارمضراب دشتی (از کتاب دستور سنتور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:45
51
بیات راجع (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:35
52
عشاق (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 00:40
53
چهارمضراب عشاق (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:50
54
بقیۀ عشاق (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:37
55
سارنج (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:22
56
رِنگ (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:12
57
چهارمضراب (آواز دشتی)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:14
58
چهارمضراب سه‌گاه
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 04:20
59
مقدمه (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:07
60
درآمد اول (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:35
61
درآمد دوم (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:17
62
چهارمضراب سه‌گاه (از کتاب دستور سنتور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:28
63
زابل (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:56
64
چهارمضراب زابل، فرود (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:17
65
مخالف (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 00:33
66
سه‌مضراب مخالف (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:39
67
دنبالۀ مخالف (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:44
68
مغلوب، فرود (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:41
69
مویه (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:16
70
جغتایی (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:06
71
رنگ (دستگاه سه‌گاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:14
72
مقدمه (دستگاه همایون)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:00
73
درآمد اول (دستگاه همایون)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:44
74
چهارمضراب (دستگاه همایون)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:12
75
درآمد دوم (دستگاه همایون)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 04:07
76
زنگ شتر (از کتاب دستور سنتور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:11
77
چکاوک و شوشتری (دستگاه همایون)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 04:30
78
بیداد (دستگاه همایون)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:15
79
چهارمضراب بیداد، بقیۀ بیداد، فرود (دستگاه همایون)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:11
80
رِنگ (دستگاه همایون)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:14
81
مقدمه (آواز اصفهان)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:26
82
درآمد (آواز اصفهان)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:13
83
چهارمضراب (آواز اصفهان)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:33
84
بیات شیراز (آواز اصفهان)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:58
85
بیات راجع (آواز اصفهان)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:07
86
چهارمضراب بیات راجع (آواز اصفهان)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:12
87
عشاق (آواز اصفهان)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:31
88
رِنگ (آواز اصفهان)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:20
89
مقدمه (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:46
90
درآمد اول (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:42
91
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:50
92
درآمد دوم (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:24
93
زابل (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:34
94
چهارمضراب زابل، بقیۀ زابل (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:33
95
مخالف (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:58
96
چهارمضراب مخالف (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:05
97
مغلوب و حصار (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 00:49
98
چهارمضراب حصار، بقیۀ حصار، فرود، مویه (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:18
99
منصوری (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:34
100
رِنگ (دستگاه چهارگاه)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:06
101
مقدمه (دستگاه ماهور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:13
102
درآمد (دستگاه ماهور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:21
103
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:30
104
گشایش و داد (دستگاه ماهور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:26
105
شکسته (دستگاه ماهور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:58
106
عراق (دستگاه ماهور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:46
107
دلکش (دستگاه ماهور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 02:23
108
چهارمضراب دلکش، بقیۀ دلکش، فرود (دستگاه ماهور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 03:24
109
حربی (از کتاب دستور سنتور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:12
110
یک‌چوبه (دستگاه ماهور)
ردیف دورۀ ابتدایی سنتور فرامرز پایور 01:58
نظر کاربران