دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه)

هدف از اجرای مجموعۀ دورۀ متوسطه، آشنا شدن سریع‌تر، تسلط و درک راحت‌تر هنرجویان از محتوای موسیقی دستگاهی در همان آغاز راه است. در این مجموعه تمام هفت دستگاه و پنج آواز منشعب از آنها به‌صورت مختصر نوشته و اجرا شده است تا از این طریق ذوق هنرجویان پرورش یابد و آشنایی عمیق‌تری نیز با نغمه‌ها و فرم‌های موجود در موسیقی دستگاهی پیدا کنند.

آهنگ‌ساز: حسین علیزاده
نوازنده: حسین علیزاده
سبک: آموزش
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 16/ 6/ 1382
ناشر: ماهور

دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه)

حسین علیزاده

تعداد آرا: 262
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:40
2
پیش‌درآمد (دستگاه شور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:23
3
درآمد (دستگاه شور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:52
4
کرشمه (دستگاه شور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:00
5
چهارمضراب (دستگاه شور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:20
6
زیرکش سلمک (دستگاه شور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:02
7
گریلی (دستگاه شور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:13
8
رِنگ (دستگاه شور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:15
9
پیش‌درآمد (آواز ابوعطا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 03:00
10
درآمد (آواز ابوعطا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:09
11
چهارمضراب (آواز ابوعطا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:03
12
حجاز (آواز ابوعطا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:37
13
رنگ (آواز ابوعطا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:23
14
پیش‌درآمد (آواز بیات ترک)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:42
15
درآمد (آواز بیات ترک)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:56
16
چهارمضراب (آواز بیات ترک)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:06
17
جامه‌دران (آواز بیات ترک)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:58
18
شکسته (آواز بیات ترک)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:00
19
رِنگ (آواز بیات ترک)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:09
20
پیش‌درآمد (آواز افشاری)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:34
21
درآمد (آواز افشاری)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:14
22
چهارمضراب (آواز افشاری)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:27
23
عراق (آواز افشاری)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:39
24
کرشمۀ عراق (آواز افشاری)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:31
25
حزین (آواز افشاری)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:38
26
رِنگ اول (آواز افشاری)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:07
27
رِنگ دوم (آواز افشاری)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:33
28
پیش‌درآمد (آواز دشتی)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:38
29
درآمد (آواز دشتی)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:54
30
چهارمضراب (آواز دشتی)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:47
31
ضربی گیلکی (آواز دشتی)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:13
32
اوج (آواز دشتی)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:12
33
رِنگ (آواز دشتی)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:35
34
پیش‌درآمد (دستگاه سه‌گاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 04:19
35
درآمد (دستگاه سه‌گاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:42
36
چهارمضراب (دستگاه سه‌گاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:36
37
بسته‌نگار (دستگاه سه‌گاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:27
38
مخالف (دستگاه سه‌گاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:53
39
رِنگ (دستگاه سه‌گاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:39
40
پیش‌درآمد (دستگاه چهارگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 04:11
41
درآمد (دستگاه چهارگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:42
42
چهارمضراب (دستگاه چهارگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:05
43
زابل و مویه (دستگاه چهارگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:54
44
ضربی حصار (دستگاه چهارگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:33
45
کرشمۀ حصار (دستگاه چهارگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:05
46
مخالف (دستگاه چهارگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:50
47
کرشمۀ حزین مخالف (دستگاه چهارگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:36
48
رِنگ (دستگاه چهارگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:45
49
پیش‌درآمد (دستگاه ماهور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:54
50
درآمد (دستگاه ماهور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:47
51
چهارمضراب (دستگاه ماهور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:40
52
داد (دستگاه ماهور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:57
53
چهارمضراب مجلس‌افروز (دستگاه ماهور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:35
54
دلکش (دستگاه ماهور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:57
55
چهارمضراب عراق (دستگاه ماهور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:10
56
حربی (دستگاه ماهور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:38
57
رِنگ (دستگاه ماهور)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:31
58
پیش‌درآمد (دستگاه همایون)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:08
59
درآمد (دستگاه همایون)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:33
60
چهارمضراب (دستگاه همایون)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:00
61
رِنگ زنگ شتر (دستگاه همایون)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:54
62
چکاوک (دستگاه همایون)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:51
63
کرشمۀ بیداد (دستگاه همایون)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:10
64
رِنگ (دستگاه همایون)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:29
65
پیش‌درآمد (آواز بیات اصفهان)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 03:11
66
درآمد (آواز بیات اصفهان)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:01
67
چهارمضراب (آواز بیات اصفهان)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:18
68
جامه‌دران (آواز بیات اصفهان)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:38
69
ضربی راجه (آواز بیات اصفهان)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:26
70
اوج (آواز بیات اصفهان)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:15
71
رِنگ (آواز بیات اصفهان)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:36
72
پیش‌درآمد (دستگاه نوا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 03:08
73
درآمد (دستگاه نوا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:37
74
کرشمه (دستگاه نوا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:44
75
جهارمضراب (دستگاه نوا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:45
76
ضربی نیشابورک (دستگاه نوا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:57
77
نهفت (دستگاه نوا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:49
78
رِنگ (دستگاه نوا)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:49
79
پیش‌درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 03:18
80
درآمد (دستگاه راست‌پنجگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 00:49
81
چهارمضراب (دستگاه راست‌پنجگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:26
82
پروانه (دستگاه راست‌پنجگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:26
83
لیلی و مجنون (دستگاه راست‌پنجگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 01:26
84
رِنگ (دستگاه راست‌پنجگاه)
دستور سه‌تار (دورۀ متوسطه) حسین علیزاده 02:16
نظر کاربران