آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان)
آهنگ‌ساز: روح‌الله خالقی
نوازنده: حسین علیزاده
سبک: آموزش
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 18/ 8/ 1386
ناشر: ماهور

آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان)

حسین علیزاده

تعداد آرا: 172
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
توضیحات (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 17:36
2
درس 1 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:14
3
درس 2 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:14
4
درس 3 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:30
5
درس 4 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:13
6
درس 5 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:15
7
درس 6 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:35
8
درس 7 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:34
9
درس 8 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:19
10
درس 9 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:23
11
درس 10 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:23
12
درس 11 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:44
13
درس 12 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:29
14
درس 13 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:26
15
درس 14 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:20
16
درس 15 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:20
17
درس 16 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:20
18
درس 17 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:34
19
درس 18 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:14
20
درس 19 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:32
21
درس 20 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:37
22
درس 21 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:04
23
توضیحات (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 04:41
24
درس 22 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:31
25
درس 23 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:06
26
درس 24 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:39
27
درس 25 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:06
28
درس 26 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:33
29
درس 27 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:39
30
درس 28 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 05:29
31
درس 29 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:40
32
درس 30 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:44
33
درس 31 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:42
34
درس 32 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:10
35
درس 33 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:24
36
درس 34 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:31
37
درس 35 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:32
38
درس 36 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:24
39
درس 37 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:16
40
درس 38 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:32
41
درس 39 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:03
42
درس 40 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:47
43
درس 41 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:51
44
درس 42 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:36
45
درس 43 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:52
46
درس 44 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:29
47
درس 45 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:40
48
درس 46 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:17
49
درس 47 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:04
50
درس 48 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:20
51
درس 49 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:01
52
درس 50 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:33
53
درس 51 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:54
54
درس 52 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:02
55
درس 53 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:57
56
درس 54 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:22
57
درس 55 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:39
58
درس 56 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:31
59
درس 57 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:30
60
درس 58 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:00
61
درس 59 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:26
62
درس 60 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:21
63
درس 61 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:13
64
درس 62 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:24
65
درس 63 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:40
66
درس 64 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:33
67
درس 65 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 04:00
68
درس 66 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:58
69
درس 67 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:54
70
درس 68 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:20
71
درس 69 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:55
72
درس 70 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:50
73
درس 71 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:13
74
درس 72 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:17
75
درس 73 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 08:47
76
درس 74 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:56
77
درس 75 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:11
78
درس 76 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:11
79
درس 77 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:16
80
درس 78 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:10
81
درس 79 (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:53
82
توضیحات (کتاب اول)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 06:49
83
توضیحات (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:52
84
درس 1 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:34
85
درس 2 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:37
86
درس 3 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:32
87
درس 4 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:51
88
درس 5 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:34
89
درس 6 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:21
90
درس 7 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:01
91
درس 8 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:20
92
درس 9 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:14
93
درس 10 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:26
94
درس 11 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:45
95
درس 12 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:54
96
درس 13 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:39
97
درس 14 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:23
98
درس 15 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:24
99
درس 16 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:40
100
درس 17 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:32
101
درس 18 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:27
102
درس 19 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:21
103
درس 20 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:45
104
درس 21 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:58
105
درس 22 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:22
106
درس 23 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:48
107
درس 24 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:20
108
درس 25 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:06
109
درس 26 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:10
110
درس 27 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:23
111
درس 28 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:37
112
درس 29 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:55
113
درس 30 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:29
114
درس 31 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:11
115
درس 32 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:15
116
درس 33 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:47
117
درس 34 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:26
118
درس 35 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:09
119
درس 36 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:41
120
درس 37 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:08
121
درس 38 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:07
122
درس 39 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:58
123
درس 40 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:55
124
درس 41 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 03:07
125
درس 42 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:27
126
درس 43 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:03
127
درس 44 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:26
128
درس 45 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:19
129
درس 46 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:38
130
درس 47 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:47
131
درس 48 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 06:10
132
درس 49 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 05:43
133
درس 50 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:32
134
درس 51 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:27
135
درس 52 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:43
136
درس 53 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:38
137
درس 54 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:45
138
درس 55 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:37
139
درس 56 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:17
140
درس 57 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:16
141
درس 58 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:27
142
درس 59 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 03:06
143
درس 60 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:33
144
درس 61 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:39
145
درس 62 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:13
146
درس 63 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:47
147
درس 64 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:57
148
درس 65 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:01
149
درس 66 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:54
150
درس 67 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:00
151
درس 68 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:24
152
درس 69 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:13
153
درس 70 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:21
154
درس 71 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:39
155
درس 72 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 00:19
156
درس 73 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 01:55
157
درس 74 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 03:33
158
درس 75 (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 03:07
159
توضیحات (کتاب دوم)
آموزش سه‌تار (کتاب اول و دوم هنرستان) حسین علیزاده 02:42
نظر کاربران