دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی)
آهنگ‌ساز: حسین علیزاده
نوازنده: حسین علیزاده
سبک: آموزش
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 18/ 8/ 1385
ناشر: ماهور

دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی)

حسین علیزاده

تعداد آرا: 196
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
معرفی اشکال کشش‌ها و سرمشق‌های مضراب (درس‌های 54-1)
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 26:06
2
درس 55
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:41
3
درس 56
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:43
4
درس 57
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:42
5
درس 58
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:43
6
درس 59
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:45
7
درس 60
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:42
8
درس 61
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:42
9
معرفی درس 62
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:45
10
درس 62
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:32
11
درس 63
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:41
12
درس 64
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:42
13
درس 65
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:46
14
درس 66
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:46
15
درس 67
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:55
16
درس 68
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:05
17
درس 69
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:27
18
درس 70
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:13
19
درس 71
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:45
20
درس 72
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:22
21
درس 73
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:30
22
درس 74
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:31
23
درس 75
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:22
24
درس 76
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:31
25
درس 77
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:25
26
درس 78
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:33
27
درس 79
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:33
28
درس 80
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:46
29
درس 81
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:40
30
درس 82
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:53
31
درس 83
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:45
32
درس 84
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:28
33
درس 85
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:30
34
درس 86
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:22
35
درس 87
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:00
36
درس 88
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:16
37
درس 89
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:06
38
درس 90
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:17
39
درس 91
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:26
40
درس 92
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:34
41
درس 93
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:43
42
درس 94
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:57
43
درس 95
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:38
44
درس 96
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 02:26
45
درس 97
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:55
46
درس 98
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:06
47
درس 99
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:57
48
درس 100
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:12
49
درس 101
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:36
50
درس 102
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:23
51
درس 103
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:19
52
درس 104
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:28
53
درس 105
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:51
54
درس 106
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:51
55
درس 107
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:31
56
درس 108
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:44
57
درس 109
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:31
58
درس 110
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:42
59
درس 111
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:07
60
درس 112
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:58
61
درس 113
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:44
62
درس 114
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:52
63
درس 115
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:11
64
درس 116
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:30
65
درس 117
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 02:22
66
درس 118
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:27
67
درس 119
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:00
68
درس 120
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:21
69
درس 121
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:56
70
درس 122
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:56
71
درس 123
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:04
72
درس 124
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:08
73
درس 125
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:48
74
درس 126
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:43
75
درس 127
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:46
76
درس 128
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:13
77
درس 129
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:30
78
درس 130
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:42
79
درس 131
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:17
80
درس 132
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:23
81
درس 133
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:38
82
درس 134
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:50
83
درس 135
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:50
84
درس 136
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:06
85
درس 137
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:32
86
درس 138
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 00:49
87
درس 139
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:26
88
درس 140
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:13
89
درس 141
دستور سه‌تار (دورۀ ابتدایی) حسین علیزاده 01:28
نظر کاربران