ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم)

موسی معروفی، حسین علیزاده

تعداد آرا: 210
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ماهور
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:33
2
چهارمضراب شور
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:46
3
مقدمۀ شور
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:27
4
درآمد شور
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:31
5
کرشمه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:09
6
اوج
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:29
7
زیرکش سلمک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:34
8
سلمک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:47
9
اوج و حضیض
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:02
10
مجلس‌افروز
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:55
11
کوچک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:58
12
شور پایین دسته
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:46
13
کرشمه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:45
14
گریلی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:46
15
رضوی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:28
16
حسینی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:34
17
هشتری
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:51
18
رِنگ شور
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 03:22
19
تمرین ابوعطا
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:18
20
پیش‌درآمد ابوعطا
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:39
21
چهارمضراب ابوعطا
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:52
22
درآمد (ردیف مقدماتی)
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:45
23
کرشمه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:42
24
سیخی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:14
25
حجاز
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:34
26
بسته‌نگار
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:33
27
چهارپاره
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:56
28
رِنگ ابوعطا
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 03:38
29
تمرین بیات ترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:14
30
پیش‌درآمد بیات ترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:02
31
چهارمضراب بیات ترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:20
32
درآمد (ردیف مقدماتی)
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 03:33
33
کرشمه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:37
34
دوگاه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:43
35
نغمه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:32
36
قطار
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:08
37
جامه‌دران
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:03
38
مهدی ضرابی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 07:07
39
روح‌الارواح
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:18
40
رِنگ بیات ترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:14
41
پیش‌درآمد افشاری
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:57
42
چهارمضراب افشاری
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:58
43
درآمد اول (ردیف مقدماتی)
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:12
44
درآمد دوم
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:29
45
درآمد سوم
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:42
46
کرشمه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:27
47
قرآیی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:35
48
کرشمۀ قرایی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:47
49
قرایی دوم
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:53
50
نهیب (در گوشۀ عراق)
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:37
51
رُهاب
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:57
52
مثنوی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:25
53
رِنگ افشاری
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:57
54
تمرین دشتی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:45
55
پیش‌درآمد دشتی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:06
56
چهارمضراب دشتی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:33
57
مقدمه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 05:21
58
درآمد
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:08
59
دشتستانی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:45
60
بیدگانی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:35
61
گیلکی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:23
62
اوج
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:51
63
سرود ای وطن
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:53
64
رِنگ دشتی
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 02:02
65
تمرین اصفهان
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 03:01
66
تمرین چهارگاه
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:11
67
تمرین ماهور
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 06:51
68
تمرین شوشتری
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:53
69
پیش‌درآمد افشاری (به‌یاد رضا محجوبی)
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:45
70
توضیح گوشه‌های مشترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:19
71
توضیح گوشه‌های مشترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:09
72
توضیح گوشه‌های مشترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 00:53
73
توضیح گوشه‌های مشترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:40
74
توضیح گوشه‌های مشترک
ردیف مقدماتی تار و سه‌تار (کتاب سوم) موسی معروفی 01:14
نظر کاربران