گذشته، حال استمراری

کارن همایون‌فر

تعداد آرا: 214
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
سفر سبز 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 05:23
2
سفر سبز 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:05
3
سفر سبز 3
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 01:18
4
برف روی کاج‌ها 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:46
5
برف روی کاج‌ها 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 05:06
6
اسب حیوان نجیبی است
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:37
7
هیچ
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 05:19
8
بی‌خود و بی‌جهت
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 01:54
9
همه چیز برای فروش
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 04:57
10
زندگی خصوصی آقا و خانم میم 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 03:57
11
زندگی خصوصی آقا و خانم میم 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:57
12
زندگی مشترک آقا و خانم محمودی
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 04:42
13
ابرهای ارغوانی 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:25
14
ابرهای ارغوانی 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 05:16
15
پنهان 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:45
16
پنهان 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:26
17
یک، دو، سه... پنج 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:28
18
یک، دو، سه... پنج 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:08
19
یک، دو، سه... پنج 3
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:24
20
مادرانه
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:37
21
حلقۀ سبز 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:47
22
حلقۀ سبز 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:03
23
حلقۀ سبز 3
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 03:30
24
پل چوبی
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 03:32
25
هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:55
26
هیس! دخترها فریاد نمی‌زنند 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 03:59
27
نردبام آسمان 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:17
28
نردبام آسمان 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 03:01
29
روزهای زندگی
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:28
30
سلطان 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 03:33
31
سلطان 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 04:29
32
سلطان 3
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 00:53
33
سلطان 4
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:08
34
سلطان 5
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:27
35
سلطان 6
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:16
36
سلطان 7
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 01:54
37
آکواریوم 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:12
38
آکواریوم 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:04
39
سیاوش 1
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 01:41
40
سیاوش 2
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 01:06
41
سیاوش 3
گذشته، حال استمراری کارن همایون‌فر 02:58
نظر کاربران