دستور سنتور
نوازنده: سامان ضرابی
سبک: آموزش
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 14/ 10/ 1392
ناشر: ماهور

دستور سنتور

فرامرز پایور، سامان ضرابی

تعداد آرا: 157
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درس اول
دستور سنتور فرامرز پایور 01:05
2
درس دوم
دستور سنتور فرامرز پایور 01:36
3
درس سوم
دستور سنتور فرامرز پایور 00:46
4
درس چهارم
دستور سنتور فرامرز پایور 00:49
5
درس پنجم: قطعۀ سه‌ضربی
دستور سنتور فرامرز پایور 02:16
6
درس ششم
دستور سنتور فرامرز پایور 01:12
7
درس هفتم
دستور سنتور فرامرز پایور 02:13
8
درس هشتم: ترانۀ «جونی جونی»
دستور سنتور فرامرز پایور 01:55
9
درس نهم
دستور سنتور فرامرز پایور 02:01
10
درس دهم
دستور سنتور فرامرز پایور 04:21
11
درس یازدهم: مضراب جفت
دستور سنتور فرامرز پایور 01:07
12
درس دوازدهم: مضراب جفت
دستور سنتور فرامرز پایور 01:18
13
درس سیزدهم: نصیرخانی
دستور سنتور فرامرز پایور 01:49
14
درس چهاردهم: دوبل نت‌ها
دستور سنتور فرامرز پایور 01:43
15
درس پانزدهم: تصنیف «هزار آفرین»
دستور سنتور فرامرز پایور 02:01
16
درس شانزدهم: در قفس از استاد صبا
دستور سنتور فرامرز پایور 01:25
17
درس هفده
دستور سنتور فرامرز پایور 01:28
18
درس هجده
دستور سنتور فرامرز پایور 01:12
19
درس نوزده
دستور سنتور فرامرز پایور 00:52
20
درس بیست
دستور سنتور فرامرز پایور 01:43
21
درس بیست و یک: ترانۀ «گل گندم»
دستور سنتور فرامرز پایور 02:40
22
درس بیست و دو: زنگ شتر
دستور سنتور فرامرز پایور 03:04
23
درس بیست و سه: چهارمضراب ترک
دستور سنتور فرامرز پایور 03:51
24
درس بیست و چهار: گرایلی (قسمت 1)
دستور سنتور فرامرز پایور 01:01
25
درس بیست و چهار: گرایلی (قسمت 2)
دستور سنتور فرامرز پایور 01:16
26
درس بیست و چهار: گرایلی (قسمت 3)
دستور سنتور فرامرز پایور 01:03
27
درس بیست و پنج: چهارمضراب دشتی
دستور سنتور فرامرز پایور 06:55
28
درس بیست و شش: سه‌مضراب ابوعطا
دستور سنتور فرامرز پایور 04:30
29
درس بیست و هفت: شهر آشوب
دستور سنتور فرامرز پایور 03:05
30
درس بیست و هشت: زرد ملیجه از استاد صبا
دستور سنتور فرامرز پایور 03:31
31
درس بیست و نه
دستور سنتور فرامرز پایور 06:26
32
درس سی: تصنیف «مزرع سبز فلک...»
دستور سنتور فرامرز پایور 01:46
33
درس سی و یک: جَغَتایی
دستور سنتور فرامرز پایور 02:38
34
درس سی و دو
دستور سنتور فرامرز پایور 02:38
35
درس سی و سه: حَربی
دستور سنتور فرامرز پایور 02:16
36
درس سی و چهار: چهارمضراب سه‌گاه
دستور سنتور فرامرز پایور 04:46
37
درس سی و پنج: رقص چوبی از استاد صبا
دستور سنتور فرامرز پایور 03:24
38
درس سی و شش: ضربی ترک از استاد سماعی
دستور سنتور فرامرز پایور 02:37
39
درس سی و هفت: تصنیف «پادشه خوبان»
دستور سنتور فرامرز پایور 02:18
40
درس سی و هشت: تریوله
دستور سنتور فرامرز پایور 03:07
41
درس سی و نه
دستور سنتور فرامرز پایور 02:54
42
درس چهل
دستور سنتور فرامرز پایور 02:13
43
درس چهل و یک
دستور سنتور فرامرز پایور 02:09
44
درس چهل و دو
دستور سنتور فرامرز پایور 04:19
45
درس چهل و سه
دستور سنتور فرامرز پایور 05:01
46
درس چهل و چهار
دستور سنتور فرامرز پایور 01:05
47
درس چهل و پنج
دستور سنتور فرامرز پایور 01:57
48
درس چهل و شش
دستور سنتور فرامرز پایور 02:34
49
درس چهل و هفت
دستور سنتور فرامرز پایور 01:13
50
درس چهل و هشت
دستور سنتور فرامرز پایور 01:40
51
درس چهل و نه
دستور سنتور فرامرز پایور 01:47
52
درس پنجاه
دستور سنتور فرامرز پایور 01:31
53
درس پنجاه و یک
دستور سنتور فرامرز پایور 00:50
54
درس پنجاه و دو
دستور سنتور فرامرز پایور 00:49
55
درس پنجاه و سه
دستور سنتور فرامرز پایور 01:04
56
درس پنجاه و چهار
دستور سنتور فرامرز پایور 02:22
نظر کاربران