آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10

غلامحسین بنان

تعداد آرا: 141
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
کرد بیات
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:20
2
بوسلیک
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 05:47
3
دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 04:25
4
دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 08:15
5
دشتی
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:09
6
شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:35
7
شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:55
8
سلمک
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 01:52
9
شور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 05:10
10
ابوعطا
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:13
11
افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 10:24
12
افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:58
13
مثنوی افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 06:59
14
بیات ترک
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 02:15
15
مثنوی مخالف
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:24
16
کار عمل در بیات ترک
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 07:12
17
خاوران
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 01:38
18
عراق افشاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 06:13
19
مرکب‌خوانی دشتی به ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 08:09
20
داد و گشایش و شکسته فرود ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:54
21
بیات اصفهان
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:53
22
شوشتری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:25
23
بختیاری
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 01:15
24
سه‌گاه یتیم
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 05:19
25
سه‌گاه
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 01:37
26
زابل چهارگاه
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 04:32
27
ضربی چهارگاه
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 03:24
28
ماهور
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 02:04
29
همایون
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 09:29
30
همایون
آشنایی با شیوۀ آواز استاد غلامحسین بنان 10 غلامحسین بنان 07:54
نظر کاربران