124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران

داریوش صفوت

تعداد آرا: 155
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:18
2
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:24
3
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:51
4
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:09
5
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:15
6
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:39
7
پیش‌درآمد ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:34
8
پیش‌درآمد ابوعطا
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:12
9
پیش‌درآمد دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:39
10
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:02
11
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:59
12
پیش‌درآمد افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:39
13
پیش‌درآمد بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:40
14
پیش‌درآمد بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:31
15
پیش‌درآمد بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:44
16
پیش‌درآمد سه‌گاه (عشق و صبر)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:33
17
پیش‌درآمد سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:33
18
پیش‌درآمد سه‌گاه (کلوب اردیبهشت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:50
19
پیش‌درآمد چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 06:17
20
پیش‌درآمد چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:55
21
پیش‌درآمد چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:01
22
پیش‌درآمد همایون
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 08:21
23
پیش‌درآمد شوشتری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:28
24
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:08
25
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:25
26
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:16
27
پیش‌درآمد راست‌پنجگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:23
28
رنگ ماهور (حربی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:41
29
رنگ ماهور قدیم (شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:28
30
رنگ ماهور (قهر و آشتی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:55
31
رنگ ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:23
32
رنگ ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:47
33
سه‌ضربی ماهور (رنگ حالت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:20
34
رنگ ماهور (رنگ حالت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:52
35
رنگ ماهور (شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:48
36
رنگ ماهور (نوید بهار)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:47
37
رنگ ماهور (یادگار)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:59
38
رنگ شور (گریلی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:08
39
رنگ شور (گرایلی شستی 1)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:45
40
رنگ شور (گرایلی شستی 2)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:52
41
رنگ شور (ضرب اصول)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:48
42
رنگ شور (هشتری)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:01
43
رنگ شور (هَشدری)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:18
44
رنگ شور (شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 16:49
45
رنگ شور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:21
46
رنگ سه قسمتی شور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:36
47
رنگ شور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:39
48
رنگ ابوعطا
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:23
49
رنگ ابوعطا
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:53
50
رنگ دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:01
51
رنگ دشتی (در قفس)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:41
52
رنگ دشتی (به‌یاد گذشته)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:49
53
تمرین دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:14
54
رنگ دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:13
55
رنگ افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:38
56
رنگ افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:38
57
رنگ افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:49
58
رنگ افشاری (رقص چوبی قاسم‌آبادی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:16
59
رنگ بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:59
60
رنگ بیات ترک
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:21
61
رنگ سه‌گاه (رنگ دلگشا)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:29
62
رنگ سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:09
63
رنگ سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:47
64
رنگ سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:55
65
رنگ سه‌گاه (کلوب اردیبهشت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:41
66
رنگ سه‌گاه (سامانی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:36
67
ضربی سه‌گاه (بهارمست)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:07
68
رنگ مخالف سه‌گاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:19
69
رنگ چهارگاه (لزگی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:16
70
رنگ چهارگاه (حاشیه)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:44
71
رنگ چهارگاه (متن)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:22
72
رنگ چهارگاه (شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 11:48
73
رنگ چهارگاه (رنگ ناز)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:22
74
رنگ چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:50
75
رنگ چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:43
76
رنگ چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:45
77
رنگ چهارگاه (پهلوانان فومنی‌مقام)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:25
78
رنگ همایون (رنگ فرح)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:49
79
رنگ همایون (رنگ شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 08:36
80
رنگ همایون
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:55
81
رنگ همایون
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:36
82
رنگ همایون
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:08
83
رنگ شوشتری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:10
84
رنگ بیات اصفهان (فرح‌انگیز)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:07
85
رنگ بیات اصفهان (پری‌چهر و پری‌زاد)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:47
86
رنگ بیات اصفهان (غنی و فقیر)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:05
87
پیش‌درآمد بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:00
88
رنگ بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:00
89
رنگ بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 06:31
90
رنگ نوا (نَستاری)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 05:52
91
رنگ نوا و شهرآشوب
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:02
92
رنگ راست‌پنجگاه (حَربی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:44
93
رنگ راست‌پنجگاه (شهرآشوب)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:41
94
چهارمضراب ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:33
95
چهارمضراب ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:17
96
چهارمضراب ماهور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:59
97
چهارمضراب شور
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:42
98
چهارمضراب دشتی (کاروان)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:38
99
چهارمضراب دشتی
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:36
100
چهارمضراب افشاری
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:20
101
چهارمضراب چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:57
102
چهارمضراب بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:53
103
چهارمضراب بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:23
104
چهارمضراب بیات اصفهان
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:49
105
چهارمضراب نوا
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:00
106
چهارمضراب نوا (نهفت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:53
107
ماهور (ساقی‌نامه)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:44
108
تصنیف ماهور (تاب بنفشه)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:53
109
تصنیف ماهور (ای تیر غمت)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:07
110
تصنیف ماهور (ز من نگارم)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:55
111
تصنیف ماهور (مرغ سحر)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:43
112
تصنیف ماهور (زندگی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 04:17
113
تصنیف دشتی (از خون جوانان وطن)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:12
114
تصنیف دشتی (نوای نی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:15
115
تصنیف بیات ترک (قصد جفاها)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:53
116
تصنیف سه‌گاه، مخالف (چه خوش صید دلم کردی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:49
117
تصنیف سه‌گاه، مخالف (تو مو می‌بینی)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:53
118
تصنیف سه‌گاه (عروس گل)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:25
119
تصنیف سه‌گاه (من بی‌دل)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:18
120
تصنیف چهارگاه (از دلم بی‌خبری)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 01:23
121
تصنیف چهارگاه (زد لشگر گل)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:54
122
تصنیف چهارگاه
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 03:33
123
همایون (ساقی‌نامه)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 02:45
124
تصنیف شوشتری (سلسلۀ موی دوست)
124 قطعۀ برگزیده از موسیقی کلاسیک ایران داریوش صفوت 00:50
نظر کاربران